Aller
(1590-)
Gaardmand Jens Allesen
(1620-)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Inger Bendtsdatter

Gaardmand Jens Allesen

  • Født: 1620, Tømmerup?
  • Parforhold: Inger Bendtsdatter i 1659 i Tårnby
Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

1. Skifte: Skifte efter Jens Allesen, 10 Nov. 1670, Lens arkiv Amager Birk skifteprotokol 1668-78.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 07.02.2009


NUMMER : 596 -670 ARKIVALIEDATO : 10.11.1670

BESKRIVELSE : Skifte efter Jens Allesen

MYNDIGHED : Lens arkiv Amager Birk skifteprotokol 1668-78
OPBEVARINGSSTED :
-----------------
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
-----------------------

Skifte, FOR :
Jens Allesen 596
Skifte, ARVINGER :
Inger Bentsdatter 597
Ukendt person
Skifte, ANDRE PERSONER :INDHOLD :
---------
Amager Birk Lens Arkiv skifteprotokol 1668-78 fol: 24

Inger Sall: Jens Allesens i Thømmerup skiftte contract

Thommas Halles Kongl. Mayets. ride foget offuer Kiøbenhaffens Slots Ampt og Hans Andersen Bircheting Schriffuer thil Amager Bircheting giøre vitterligt at vi idag dend 10 novembr. 1670 haffuer verit ombedet aff erlig och gudsfrydelig quinde Inger Bendts dater
Sal. Jens Allesens i Thømmerup hans efterleffuerske, paa rettens veigne at ville være offuerverende schiftte och dehling imellem hinde paa den ene och disse eftter schpne hindis børn paa den anden side.
Neml:

Anders Jensen gammel 5 aar
huis formynder Broder Jensen foget i Syndbye Øster

Bent Jensen gammel 2 aar
huis formynder er Suend Bendtsen i for_mlt. Syndbye

Giertrud Jensdatter paa 10de aar
hindis formynder bemelte enchis throloffuede festemand Søffued Poffuelsen

Och Else Jensdatter paa 7 aars alder
huis formynder Anders Joensen i Thømmerup

Da eftter at forbemelte Inger, Jens Allesens paaboende gaards biugning, tillige med hindis boeschab aff Queg och løsøre indledt vedertagendis aff eftterschpne vurderings mænd, neml. Madtz Andersen och Hans Madtzen i Thømmerup vurderit var, och det imod den bortschyldige gield var liqviderit, bleff hun med formynderne saaledis accorderit alt hun paa det boe og gods kan bliffue u=adsprid, laffuer och tilsiger samme hindis fire børn til deris fædrene at vil giffue penge huer tiuffue och fire Slette Daler, som dog i boed hos hinde och hindis mand bestaaendis bliffuer uden rente indtil enhuer aff dem bliffuer deris 14 aar gammel, des midler tid vil hun formelte sine børn Christelig och vel opdragen, med føde och klede for syne, som hun eftter moderlig pligt agter forsuarligt, och sielf at udlegge och betalle ald huis bortschyldige gield som i boed fordris kand, deris fædrene arff u=beschaarne, och formynderne erfor samme penge som beløber halvffemtesinds tiuffue och sex Slette Daler thelbørligen at forsichre saa at de her udin den kand vere schadisløs holden och naar louglig paa enchis bemelte børns arffue panter eftter lougen at udrede och betalle, uden schade i alle maader. Des til viedisbyrd at saaledis fast och u=røgelig holdis och eftter kommis schal, haffuer formelte formyndere denne contract med deris boemerchen och naffune sambtlig underteignet, och venligen ombedet os til vitterlighed at underschriffue och forseigle

Actum Thømmerup aar och dag som for schreffuit staar.


2. Skifte: Eftf. Bent Allersen, 14 Mar. 1704, Københavns Amtstue Skifteprotokol 1701-05 fol.385.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 20.02.2009


NUMMER : G1192 -704 ARKIVALIEDATO : 14.03.1704

BESKRIVELSE : Eftf. Bent Allersen

MYNDIGHED : Københavns Amtstue Skifteprotokol 1701-05 fol.385
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Bent Allersen 596F
Skifte, ARVINGER :
Peder Allersen 596A
Anders Pedersen AA1192
Kirsten Allersdatter 597B
Sven N. AB1193
Trine Allersdatter 597D
Jens Pedersen AC1193
Else Allersdatter 597E
Kirsten Jensdatter AD1193
Niels Poulsen AD1192
Anders Jensen BD1193
Jens Jensen CD1193
Niels Jensen ED1193
Jens Allesen 596
Jan Dirichsen A596
Giertrud Jensdatter A597
Else Jensdatter B597
Anders Jensen 298
Bendt Jensen D596
Kirsten Allersdatter 597G
Kirsten Adserdatter AF1193
Jens Jensen AF193A
Adser Jensen AF193B
Hans Jensen AF193C
Bodel Jensdatter AF193D
Lars Rasmussen AF93DA
Ellen Jensdatter AF93DB
Appellone Jensdatter AF93DD
Rasmus Jensen AF93DC
Skifte, ANDRE PERSONER :
Jens Jespersen AF192DINDHOLD :
--------'96
Københavns Amtstue Skifteprotokol 1701-05 fol: 385

Anno 1704 den 14 martii eftter giorde tellisning er holden skiftte og deeling eftter sl. afgangne Bent Allersen huusmand i Taarnbye paa Gl. Amager. Imellem hans efterladte hustrue Ludze Jørgensen boende i Kiøbenhavn hvis laugværge er Erick Jørgensen boende i Kiøbenhavn, paa stedet var mødt, og den sl. mands arfvinger eftter angifvende sinf helf sødskende som ved døden var afgangne mens deris efterladte børn arfver i forældrenes sted var.

Peder Allersen som boede i Glimminge i Skaane, hans efterladte søn som er i lifve, Anders Pedersen i bemeldte Glimminge


Kirsten Allersdatter som boede i bemeldte Glimminge, hendes efterladte søn Sven N. sammesteds boende.

Trine Allersdatter som boede i Salme i Skaane, hendes efterladte søn Jens Pedersen boende i Birkerod (næstsidste bogstav kan være et andet) i Skaane.

Else Allersdatter som boede i Carpe i Skaane, hendes efterladte børn
nemlig
Kirsten Jensdatter som skal være giftt og har til ægte Niels Poulsen i Smaa Rye i Skaane

Anders Jensen boende i Carpe sammesteds

Jens Jensen i Tømmerup her paa Amager

Niels Jensen boende i Sundby Øster

Jens Allersen som boede i Tømmerup hans efterladte børn
Giertrud Jensdatter som hafde Jan Diricksen i Taarnbye

Else Jensdatter som hafver Mads Jansen ? i Taarnbye


ANDERS JENSEN boende i Castrup

Bendt Jensen ungkarl i Tømmerup og egen værge

Kirsten Allersdatter som boede i Rørmølle i Skaane, hendes efterladte børn Kirsten Adsers datter huusmands enke i Taarnbye, hvis værge og tilsiunsmand er fogden Jørgen Hansen i Taarnbye, hun hafver ellers børn nemlig.

Jens Jensen boende i Taarnbye

Adser Jensen 15 aar
Hans Jensen 14 aar
for dem formynder Jens Jensen i Tømmerup til enken blifver befried, da hendis mand siden derfore om det skulde eragtes fornøden Olle Adsersen huusmand i Ullerup.

Bodel Jensdatter som boede i Kiøbenhavns Valdbye hendes efterladte børn.
Lars Rasmussen ungkarl sammesteds sin egen værge

Rasmus Jensen paa 16 aar

Ellen Jensdatter 19 aar

Appellone Jensdatter hvis værge er deris fader Jens Jespersen i Valdbye.

Alle paa den eene side samt stervboets creditorer paa den anden side, ofverværende paa rettens vegne Kongl. Mayts Amtsforvalter hans fuldmægtig Jonas Jonasen, som boens forefundne midler ved Hans Frandsen og Peder Pedersen i Taarnbye lod registrere og vurdere, og derefter afhandlet som følger.

Huusets biugning og brug som er 9 vegerum med tilliggende haugeplads anset for 130 Rd.
1 gl. hest for 4, -, -
1 gl. halfvogn 2, 2, -
1 gl. skrin -, -, 12
1 gl. kiedel -, -, 8
1 gl. pande -, -, 8
1 lille gryde -, 1, -
1 lidet fureskab -, -, 12
1 gl. slæde -, 3, -
1 tønde -, -, 8
1 gl. kar -, 1, -
1 gl. skierekiste -, -, 8
2 høstletter -, -, 8
5 breder -, -, 8
1 gl. deigetrue -, -, 10
1 lille balle -, -, 8
2 tomme fieringer -, -, 8
2 ottinger -, -, 4
1 gl. qvern -, 1, 8

I Stuen

1 gl. furbord -, 1, 8
1 gl. half kiste -, 2, -
1 gl. fure kiste -, 1, 8
1 lille slagbænk -, 2, -
1 løs skammel -, -, 12
4re træstolle -, 2, -
2 øxer a 12 er -, 1, 8
1 lille anker -, -, 8
1 ditto -, -, 4
1 lille balle -, -, 2
en lugt seng i stuen disen
sængeklæder ansat for 9, -, -
dend sl. mands gangklæder 2, 3, -
1 hvit lagen for sengen 1, -, -

videre fandtes ey paa stedet hvor om de tilstædeværende blefve tilspurt som ey vidste noget at angifve eller forklare summa bemlt. boens midler bedrager penge 155, 1, 12

Hvorimod angafves eftterskrefne boens besværing og gield
nemlig Kongens fordring Aprily qvartal skat 1704 1 Mk. 8 Sk.
Hans Olsen ungkarl i Taarnbye fordrede laante penge som blef tilstoed 24 Rd.
Lars Olsen ungkarl ibid. fordrede 5 Rd.
Diderick Corneilsen fordrede 15 Rd.
Niels Jensen i Sundby Øster fordrede laante penge 50 Rd.
Skiftets omkostning med tilliusning og vurderings mændene samt stemplet papir dertil ialt 4 Rd. 3 Mk.

Enken formente at nyde til hendis begrafvelse lige vederlag som til hindes sl. mands ligferd er anvendt nemlig 50 Rd. hvilket icke siuntes at kunde anføres mens savidt billigt som arfvingerne og tilstod nemlig 30 Rd.
Summa bemelt gield er 129 Rd. 8 Sk., naar samme fradrages boens midler blifver til ofvers imellem enken og arfvingerne nemlig 26 Rd. 1 Mk. 4 Sk.
hvoraf enken tager halfparten 13 Rd. 10 Sk.
og de andre arfvinger dend anden halfe part 13 Rd. 10 Sk., hvor af hver af de 7 lodder tilkommer 1 Rd. 3 Mk. 8 2/3 Sk., saa at en hver lodner som eftter følger
nemlig.
Anders Pedersen 1, 3, 8 2/3
Sven N. 1, 3, 8 2/3
Jens Pedersen 1, 3, 8 2/3
Kiersten Jensdatter -, 1, 14 1/14
Anders Jensen -, 1, 14 1/14
Jens Jensen -, 1, 14 1/14
Niels Jensen -, 1, 14 1/14
Giertrud Jensdatter -, 1, 14 1/14
Else Jensdatter -, 1, 14 1/14
Anders Jensen -, 1, 14 1/14
Bendt Jensen -, 1, 14 1/14
Kirsten Adsersdatter -, -, 15 1/28
Jens Jensen -, -, 15 1/28
Adser Jensen -, -, 15 1/28
Hans Jensen -, -, 15 1/28
Olle Adsersen -, 3, 12 1/3
Lars Rasmussen -, 1, 14 1/14
Appellone Jensdatter -, 1, 14,1/14

Da eftter vedkommende saaledes var blefven bevist hvis de kand tilkomme og lodne, betroede de enken i boet det, ligeledis creditorene som anført er een hver sit krauf, enken dennem at tilsvare saa ingen vare udlæg begierende, til den ende lofvede enken med hendis laugværge at holde enhver skadesløs hvormed da dette skiftte saaledis i venlighed er til ende bragt
Datum skifttestedit ut supra
paa Kongelig Mayts. Amtsforvalter og rettens vegne
Jonas Jonasen
Erick EIS Jørgensen
3. Skifte: Københavns Amtstue Skifteprotokol 1701-05 fol.385, 14 Mar. 1704, Taarnby.

ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 06.03.2005


NUMMER : G1192 -704 ARKIVALIEDATO : 14.03.1704

BESKRIVELSE : Eftf. Bent Allersen

MYNDIGHED : Københavns Amtstue Skifteprotokol 1701-05 fol.385
OPBEVARINGSSTED :
-----------------
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
-----------------------

Skifte, FOR :
Bent Allersen 596F
Skifte, ARVINGER :
Peder Allersen 596A
Anders Pedersen AA1192
Kirsten Allersdatter 597B
Sven N. AB1193
Trine Allersdatter 597D
Jens Pedersen AC1193
Else Allersdatter 597E
Kirsten Jensdatter AD1193
Niels Poulsen AD1192
Anders Jensen BD1193
Jens Jensen CD1193
Niels Jensen ED1193
Jens Allesen 596
Jan Dirichsen A596
Giertrud Jensdatter A597
Else Jensdatter B597
Anders Jensen 298
Bendt Jensen D596
Kirsten Allersdatter 597G
Kirsten Adserdatter AF1193
Jens Jensen AF193A
Adser Jensen AF193B
Ukendt person
Bodel Jensdatter AF193D
Lars Rasmussen AF93DA
Ellen Jensdatter AF93DB
Appellone Jensdatter AF93DD
Rasmus Jensen AF93DC
Skifte, ANDRE PERSONER :
Jens Jespersen AF192DINDHOLD :
---------
Københavns Amtstue Skifteprotokol 1701-05 fol: 385

Anno 1704 den 14 martii eftter giorde tellisning er holden skiftte og deeling eftter sl. afgangne Bent Allersen huusmand i Taarnbye paa Gl. Amager. Imellem hans efterladte hustrue Ludze Jørgensen boende i Kiøbenhavn hvis laugværge er Erick Jørgensen boende i Kiøbenhavn, paa stedet var mødt, og den sl. mands arfvinger eftter angifvende sinf helf sødskende som ved døden var afgangne mens deris efterladte børn arfver i forældrenes sted var.

Peder Allersen som boede i Glimminge i Skaane, hans efterladte søn som er i lifve, Anders Pedersen i bemeldte Glimminge

Kirsten Allersdatter som boede i bemeldte Glimminge, hendes efterladte søn Sven N. sammesteds boende.

Trine Allersdatter som boede i Salme i Skaane, hendes efterladte søn Jens Pedersen boende i Birker o d (næstsidste bogstav kan være et andet) i Skaane.

Else Allersdatter som boede i Carpe i Skaane, hendes efterladte børn
nemlig
Kirsten Jensdatter som skal være giftt og har til ægte Niels Poulsen i Smaa Rye i Skaane

Anders Jensen boende i Carpe sammesteds

Jens Jensen i Tømmerup her paa Amager

Niels Jensen boende i Sundby Øster

Jens Allersen som boede i Tømmerup hans efterladte børn
Giertrud Jensdatter som hafde Jan Diricksen i Taarnbye

Else Jensdatter som hafver Mads Jansen ? i Taarnbye

ANDERS JENSEN boende i Castrup

Bendt Jensen ungkarl i Tømmerup og egen værge

Kirsten Allersdatter som boede i Rørmølle i Skaane, hendes efterladte børn Kirsten Adsers datter huusmands enke i Taarnbye, hvis værge og tilsiunsmand er fogden Jørgen Hansen i Taarnbye, hun hafver ellers børn nemlig.

Jens Jensen boende i Taarnbye

Adser Jensen 15 aar
Hans Jensen 14 aar
for dem formynder Jens Jensen i Tømmerup til enken blifver befried, da hendis mand siden derfore om det skulde eragtes fornøden Olle Adsersen huusmand i Ullerup.

Bodel Jensdatter som boede i Kiøbenhavns Valdbye hendes efterladte børn.
Lars Rasmussen ungkarl sammesteds sin egen værge

Rasmus Jensen paa 16 aar

Ellen Jensdatter 19 aar

Appellone Jensdatter hvis værge er deris fader Jens Jespersen i Valdbye.

Alle paa den eene side samt stervboets creditorer paa den anden side, ofverværende paa rettens vegne Kongl. Mayts Amtsforvalter hans fuldmægtig Jonas Jonasen, som boens forefundne midler ved Hans Frandsen og Peder Pedersen i Taarnbye lod registrere og vurdere, og derefter afhandlet som følger.

Huusets biugning og brug som er 9 vegerum med tilliggende haugeplads anset for 130 Rd.
1 gl. hest for 4, -, -
1 gl. halfvogn 2, 2, -
1 gl. skrin -, -, 12
1 gl. kiedel -, -, 8
1 gl. pande -, -, 8
1 lille gryde -, 1, -
1 lidet fureskab -, -, 12
1 gl. slæde -, 3, -
1 tønde -, -, 8
1 gl. kar -, 1, -
1 gl. skierekiste -, -, 8
2 høstletter -, -, 8
5 breder -, -, 8
1 gl. deigetrue -, -, 10
1 lille balle -, -, 8
2 tomme fieringer -, -, 8
2 ottinger -, -, 4
1 gl. qvern -, 1, 8

I Stuen

1 gl. furbord -, 1, 8
1 gl. half kiste -, 2, -
1 gl. fure kiste -, 1, 8
1 lille slagbænk -, 2, -
1 løs skammel -, -, 12
4re træstolle -, 2, -
2 øxer a 12 er -, 1, 8
1 lille anker -, -, 8
1 ditto -, -, 4
1 lille balle -, -, 2
en lugt seng i stuen disen
sængeklæder ansat for 9, -, -
dend sl. mands gangklæder 2, 3, -
1 hvit lagen for sengen 1, -, -

videre fandtes ey paa stedet hvor om de tilstædeværende blefve tilspurt som ey vidste noget at angifve eller forklare summa bemlt. boens midler bedrager penge 155, 1, 12

Hvorimod angafves eftterskrefne boens besværing og gield
nemlig Kongens fordring Aprily qvartal skat 1704 1 Mk. 8 Sk.
Hans Olsen ungkarl i Taarnbye fordrede laante penge som blef tilstoed 24 Rd.
Lars Olsen ungkarl ibid. fordrede 5 Rd.
Diderick Corneilsen fordrede 15 Rd.
Niels Jensen i Sundby Øster fordrede laante penge 50 Rd.
Skiftets omkostning med tilliusning og vurderings mændene samt stemplet papir dertil ialt 4 Rd. 3 Mk.

Enken formente at nyde til hendis begrafvelse lige vederlag som til hindes sl. mands ligferd er anvendt nemlig 50 Rd. hvilket icke siuntes at kunde anføres mens savidt billigt som arfvingerne og tilstod nemlig 30 Rd.
Summa bemelt gield er 129 Rd. 8 Sk., naar samme fradrages boens midler blifver til ofvers imellem enken og arfvingerne nemlig 26 Rd. 1 Mk. 4 Sk.
hvoraf enken tager halfparten 13 Rd. 10 Sk.
og de andre arfvinger dend anden halfe part 13 Rd. 10 Sk., hvor af hver af de 7 lodder tilkommer 1 Rd. 3 Mk. 8 2/3 Sk., saa at en hver lodner som eftter følger
nemlig.
Anders Pedersen 1, 3, 8 2/3
Sven N. 1, 3, 8 2/3
Jens Pedersen 1, 3, 8 2/3
Kiersten Jensdatter -, 1, 14 1/14
Anders Jensen -, 1, 14 1/14
Jens Jensen -, 1, 14 1/14
Niels Jensen -, 1, 14 1/14
Giertrud Jensdatter -, 1, 14 1/14
Else Jensdatter -, 1, 14 1/14
Anders Jensen -, 1, 14 1/14
Bendt Jensen -, 1, 14 1/14
Kirsten Adsersdatter -, -, 15 1/28
Jens Jensen -, -, 15 1/28
Adser Jensen -, -, 15 1/28
Hans Jensen -, -, 15 1/28
Olle Adsersen -, 3, 12 1/3
Lars Rasmussen -, 1, 14 1/14
Appellone Jensdatter -, 1, 14,1/14

Da eftter vedkommende saaledes var blefven bevist hvis de kand tilkomme og lodne, betroede de enken i boet det, ligeledis creditorene som anført er een hver sit krauf, enken dennem at tilsvare saa ingen vare udlæg begierende, til den ende lofvede enken med hendis laugværge at holde enhver skadesløs hvormed da dette skiftte saaledis i venlighed er til ende bragt
Datum skifttestedit ut supra
paa Kongelig Mayts. Amtsforvalter og rettens vegne
Jonas Jonasen
Erick EIS Jørgensen

Billede

Jens blev gift med Inger Bendtsdatter i 1659 i Tårnby. (Inger Bendtsdatter blev født i 1627 i Tømmerup? og døde den 22 Dec. 1698 i Tømmerup.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia