pil pil pil
Sønne Andersen
(1680-1752)
Sidse Ingelsdatter
(1687-1763)
Kromand Svend Nielsen
(1662-1742)
Bente Pedersdatter
(1690-)
Anders Sønnesen
(1725-1754)
Bente Svendsdatter
(1732-)
Sophie Andersdatter
(1749-)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Peder Giertsen

Sophie Andersdatter

  • Født: 13 Sep. 1749, Hornbæk
  • Dåb: 21 Sep. 1749, Hornbæk Kirke
  • Parforhold: Peder Giertsen den 9 Jan. 1774 i Hornbæk Kirke
Billede

punkttegn  Dåbsnotater:

Daab Hornbæk 16 p. trin d. 21 september 1749 Kirkebog s.337
Anders Sønnesens
Sophia
Pedernille Sønnesdatter bær barnet
Fad.
Cornelius Svensen
Peder Mogensen
Anders Jensen
Karen Olufsdatter
alle fra Hornbeck.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hendes liv:

1. Skifte: Skifte eft. Anders Sønnesen, 20 Jun. 1754, Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1749-57 fol:549b.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 20.02.2009


NUMMER : EU8 -754 ARKIVALIEDATO : 20.06.1754

BESKRIVELSE : Skifte eft. Anders Sønnesen

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1749-57 fol:549b
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Anders Sønnesen EU8
Skifte, ARVINGER :
Ukendt person
Sophie Andersdatter AU19
Anna Chatrina Andersdatter BU19
Gundel Andersdatter CU19
Anders Andersen C38U
Skifte, ANDRE PERSONER :INDHOLD :
--------'96
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1749-57 fol: 549b

Anno 1754 dend 20 juny blev af velædle hr regimentsskriver Plum ved fuldmægtig ieg underskreven Johan Friderich Lottrup eftter foregaaende tillysning udi overværelse af velædle hr. birkedommer Jensen foretaget endelig skiftte og deeling eftter huusmanden paa Hornebeck Anders Sønnesen imellem encken Bendte Svendsdatter paa dend eene og hendes med dend afdøde udi ægteskabet sammen aflede 4 børn og arvinger der ere.

1 søn Anders Andersen 1/4 aar gammel

1 datter Sophie Andersdatter 5 aar

Anna Catherina Andersdatter 1½ aar

Gundel Andersdatter 1½ aar

alle paa dend anden side. For hvilke umyndige var ordineret formynder nemblig.
Jens Olsen paa Hornebeck for sønnen Anders Andersen
Jens Svendsen ibid. for Sophie Andersdatter
Peder Svendsen ibid. for Anne Catrine
Cornelius Svendsen for Gundel Andersdatter
hvilke observere hver sin myndlings bædste ved skifttet saa er encken med laugværge selv tilstæde samt de 2de vurderingsmænd som boen forhen har registreret og vurderet da er forefunden og passeret som følger.

1 jern kakkelovn 8,-,-

Fiskeredskaber
Dend halve baad som de tvende brødre havde sammen
er vurderet for 12,-,-
12 sildegarn 4,3,-
4 flyndergarn 2,-, 8
2 torske garn -,5,-
1 makrail dito -,3,-
tvende ruser 2,4,-
Desuden indbo jeg ikke har afskrevet ________________
Boens beløb 71,5,-

Bortskyldig gield
Summa boens udgift 37,4, 6

Bliver til deling imellem enken og arvingerne 39,-,10
(her må der være en fejl beløbet passer ikke)
Halvdelen til enker 19,3, 5
Enken giver sin lod til børnene
og det bliver saaledes
Anders Andersen 15,3,13 3/5
Sophie Andersdatter 7,4,14 4/5
Anne Catrine 7,4,14 4/5
Gundel Andersdatter 7,4,14 4/5

Som enken med laugverge lovede at betale til formynderne
Skiftet slut.


2. Skifte: Skifte eft. Sidse Ingelsdatter, 18 Apr. 1763, Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1757-65 fol. 532b.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 07.03.2009


NUMMER : U9 -763 ARKIVALIEDATO : 18.04.1763

BESKRIVELSE : Skifte eft. Sidse Ingelsdatter

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1757-65 fol. 532b
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Sidse Ingelsdatter U9
Skifte, ARVINGER :
Henrik Christensen Y36
Niels Christensen 624V
Sophie Andersdatter AU19
Gundel Andersdatter CU19
Anders Andersen C38U
Ellen Svensen AU5
Niels Svendsen U4B
Peder Jensen C76R
Bente Sønnesdatter AU9
Gundel Sønnesdatter DU9
Ukendt person
Skifte, ANDRE PERSONER :INDHOLD :
--------'96
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1757-65 fol. 532b

Anno 1763 d. 18de apriil blev eftter foregaaende skeede tillysning og bekiendtgiørelse foretaget lovlig skiftte og deeling eftter Sønne Andersens afdøde encke Sidse Ingelsdatter, som boede paa Hornebeck til erfahring om noget fra boets paahæftende gield og besværing maatte kunde overskyde at komme til deeling imellem den afdødes eftterladte 6 børn nemlig.

Christen Sønnesen død og eftterladt sig 2 børn nemlig.
Henrick 23 aar opholdende sig hos Peder Nielsen paa Aalsgaard
Niels 18 aar tien. færgemanden Giert Giertsen i Helsingøer

Anders Sønnesen død og eftterladt sig 3 børn nemlig.
Sophie 14 aar opholdende sig hos moderen Mogens Pedersens encke paa Hornebeck
Gundild 11 aar opholdende sig hos Engelbret Corneliusen paa Hornebeck
Anders 9 aar opholdende sig hos moderen Mogens Pedersens encke paa Hornebeck.

Svend Sønnesen død og eftterladt sig 2de børn nemlig.
Ellen 15 aar
Niels 11 aar
opholdende sig hos Peder Hansen paa Hornebeck

Inger Sønnesdatter forhen giftt med Jens Larsen død og eftterladt sig 1 søn.
Peder Jensen 15 aar opholdende sig hos faderen Jens Larsen paa Hornebeck

Benthe Sønnesdatter forhen giftt med Cornelius Svendsen paa Hornebeck, men nu encke

Gundild Sønnesdatter forhen giftt med Jens Olsen paa Hornebeck, men nu encke

Ved denne forretning mødte som formynder paa Christen Sønnesens børns veigne Peder Nielsen huusmand paa Aalsgaard
Som formynder for Anders Sønnesens 3de børns vegne Engelbret Corneliusen paa Hornebeck
Paa Svend Sønnesens 2de børns vegne som formynder Peder Hansen paa Hornebeck.
Jens Larsen paa Hornebeck som formynder paa sin søn Peder Jensens vegne
Benthe Sønnesdatter med laugværge Lars Jensen paa Hornebeck

Skifttet forrettede regimentsskriver Plum ved fuldmægtig Gottlob Badstuber i overværelse af hr. birkedommer Lottrup paa rettens vegne samt de 2de mænd
Niels Jensen og
Niels Jørgensen begge fogder i Borsholm
som forhen havde registreret og vurderet boets formue hvor om de nu fremlagde deres forretning, som blev læst og lyder saaledes no. 19

1 jern kakkelovn 8,-,-
Desuden indbo som jeg ikke har afskrevet
intet fiskeredskab
Eftter hvilken forestaaende registrerings og vurderings forretning stervboens indgield og formue beløber sig til den summa 26,5,14
Jens Larsen paa Hornebeck skylder til stervboen 5,4,-
______________
Summa boets indgield og formue 32,3,14

Stervboens udgield og besværing neml.

1) Den afdødes begravelse var af den afdøde i
levende live, henlagt reede penge til, som alt
dertil er medgaaet, saa at intet der til stervboen
til udgift bliver at anføre.

2 Skiftets bekostning 4,5, 6

Summa boets udgield og besværing 4,5, 6

Som naar tages fra boets indgield og formue overskyder
altsaa som kommer til deeling imellem den afdødes
eftterladte børn den summa 27,4, 8

som deeles i 3 broder og 3 søster loder, der altsaa

Christen Sønnesens 2de børn nyder 1 broderlod 6,1,-
hvoraf enhver af sønnerne nyder det halve

Anders Sønnesen 3de børn 1 dito 6,1,-
som atter igien deeles i een broder og 2de søster loder

Svend Sønnesens 2de børn 1 do. 6,1,-
hvoraf sønnen tilkommer 4,-,10 2/3
og datteren 2,-, 5 1/3

Inger sønnesdatters søn Peder Jensen 1 søster lod 3,-, 8
encken Benthe Sønnesdatter 1 do. 3,-, 8
Gundild Sønnesdatter 1 do. 3,-, 8

Giør forestaaende arvens fulde beløb 27,4, 8

Til hvilke arveparter formynderne og enckerne med laugværge eftter forening imellem dennem imodtog det vurderede gods hvilcket de forklarede saa høit at være vurderet, at det icke om end skiønt der over blev holdet auction saa høit kunde opløbe, og altsaa for at spare myndlingerne for auctions salarium med videre paagaaende omkostninger ville de selv indbyrdes forenes om godset og der imod ved myndlingernes laug alders opnaaelse tilsvare dennem enhver især den ved dette skiftte tilfaldne arv ligesom og enckerne med laugværge strax imodtog deres arve parter. Ligesaa lovede formynderne af den umyndiges tilfaldne arveparter fra skifttets dato at svare sædvanlig rente den der tillige med capitalen i tiden kand ventes betalt.
Skifttets bekostning anlovede Jens Larsen paa Hornebeck af de til stervboet skyldig værende penge til næstkommende Michels at see udbetalt.
Og som intet videre ved dette skiftte forefaldt at erindre men alle tilstædeværende lovede at holde skiftte forvalteren skadesløs saa blev dette skiftte saaledes sluttet.
Actum ut supra.

Billede

Sophie blev gift med Peder Giertsen den 9 Jan. 1774 i Hornbæk Kirke. (Peder Giertsen blev født i 1750 i Hornbæk?, Tikøb.)

punkttegn  Deres ægteskab:

1. Vielse: Kirkebog s.241, 9 Jan. 1774, Hornbæk Kirke. Vielse Hornbæk 1 p. epiph d.
Ved Konge brev
Peder Gertsen
og Sophia Andersdatter
caut:
Jacob Gertsen
Peder Jensen
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia