pil pil
Fisker Oluf Hellesen
(1660-)
Ranild Hansdatter
(1680-1749)
Nicolai Rasmussen Flensborg
(1700-)
Hellena Olufsdatter
(1696-1744)
Anna Nicolaisdatter
(1740-1759)

 

Familie

Anna Nicolaisdatter

  • Født: 14 Maj 1740, Lokkerup
  • Dåb: 22 Maj 1740, Tikøb, sogn
  • Død: 1759, Lokkerup i en alder af 19 år
Billede

punkttegn  Generelle notater:

Daab Lokkerup rogate d. 22 maj 1740 Kirkebog s. 184
Nicolai Flensburgs datter
Anna
Maria, Clauses i Borup bar barnet
fad.
Per Frands Ingeborg
Michel Gundersen
Hans Hellesen
Hans Hansen i Boerne.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hendes liv:

1. Skifte: Skifte eft, Hellene Olsdatter, 16 Sep. 1744, Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1741-45 fol: 367.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 15.02.2009


NUMMER : AS3 -744 ARKIVALIEDATO : 16.09.1744

BESKRIVELSE : Skifte eft, Hellene Olsdatter

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1741-45 fol: 367
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Hellena Olufsdatter AS3A
Skifte, ARVINGER :
Anders Nicolaisen 10X
Anna Nicolaisdatter B81T
Ole Nicolaisen A80R
Skifte, ANDRE PERSONER :
Jørgen Olufsen AS2F
Ranild Hansdatter AS3INDHOLD :
--------'96
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1741-45 fol. 361b

Anno 1744 dend 9 juny indfandt sig regimentsskriver Otto Christian Rasches fuldmægtig Torben Rudstrup fra Esserum med tiltagen 2de vurderings mænd naunlig.
sognefogden Lars Pedersen af Tikiøb
underfogden Erich Pedersen af Nyrup
Udi sterfboet hos enkemanden Nicolai Rasmussen Flensborg i Locherup for der eftter hans hustrue Hellene Ollesdatter som ved døden er afgangen, at holde rigtig registrering og vurdering paa alle sterfboets effecter, som dend Sal. kone sig har eftterlat for der eftter, skiftte og deeling at foretage imellem enkemanden, og hans med dend Sal. kone i ægteskab sammen auflede 3de børn naunlig.

Anders Nicolaisen 6 aar

Anne Nielsdatter 4 aar (hvorfor hedder hun det)

Ole Nicolaisen 1 aar

Hvor da var tilstæde og mødt enkemanden, og paa børnenes vegne dend Sal. kones broder Jørgen Olsen fra Snechesteen for deris bedste i alle maader at observere, og blev da med registrering og vurdering foretaget og eftter fremvisning befunden og forrættet som eftterfølgende.

Husets rum som beskrevet

Norder Stue
Kammeret nest ved
Spise Kammeret
Køkkenet
Det lille køkken
Dagligstuen
Synder stue
Drenge kammeret
Brøgerset
Portskiulet


Bøger
Brochmands huus postiil 1,4,-
1 huus og reise bibel -,4,-
3 gl. psalmebøger og dend bedendes kiede -,2,-
doctor Johan Arendts sande Christendom -,-, 6
1 nye psalmebog og dend bedendes kiede udi
et bind med 2 sølf spender 4 støbt sølf
beslag paa hiørner og side støcker med
enkemandens og dend Sal. kones nafne i Treck 8,-,-

I en dragkiste fandtes
1 sølf begger mg. OHS-RHD noch IVD-AID
paa en ½ pot 4,-,-
1 dito sølf begger med samme mærke af størelse 4,-,-
8 sølf skeder benæfnte mg. paa de 6 stk 13,2,-
Desuden fandtes 3 sølf skeer givet børnene
til fadder gave -,-,-

1 beslagen vogn med kurv fading 10,4,-
1 træe vogn 2,4,-
1 dito 1,-,-
1 plou med behør 1,-,-
2 harrer -,2,-
Creaturer
1 graae hæst 7 aar 12,-,-
1 brun dito 16 aar 6,-,-
1 graae dito 15 aar 4,4,-
1 brun dito større 14 aar 6,4,-
1 sort kramhornet koe 16 aar 6,-,-
1 sort hielmet dito 12 aar 6,4,-
1 røddraget koe 12 aar 6,-,-
1 rødhielmet koe 5 aar 6,4,-
1 rød qvie kalv 2 aar 2,-,-
3 soe svin 3,3,-
2 galte 2,4,-
17 grise 1,-, 6
6 faar og 8 lam 6,-,-
1 ryget qvie kalv -,4,-
2 gl. gies og 6 gieslinger -,4,-

Der næst blef fisker redskabet paa loftet og ved stranden eftter enkemandens forevisning eftter seet og af 2de u=villige mænd naunlig.
Byrre Larsen og
Niels Jensen af Schotterup
vurderet og saaledes befunden

50 ruser gl. og nye tilsammen med tilbehør 133,2,-
1 bundgarn 14,-,-
13 gamle og nye sildegarn tilhaabe 6,-,-
8 silde næringer 1,2,-
3½ gl. og nye makrelgarn 4,-,-
2 drege og 2 kordele med tønder 3,-,-
5 gl. smaae flyndergarn 1,-,-
4 silde garns nye mantzer 1,4,-
1 stumpe nye macrel garn 1,-,-
2 fiske baade med behørig aarer og segel 20,-,-

Denne vurdering paa fiske redskabet som anført findes, er eftter nøyeste skiønsomhed giort af os underskrevende paa forlangende og vedkommende det vi og hermed tilstaaer.

Børre BLS Larsen Niels NIS Jensen

Desuden et stort indbo jeg ikke har afskrevet.

Saa blev boets besværing og gield angivet

En guld kiede, dend enchemanden fremviiste som hand tillige med bemt. formynder Jørgen Olsen var bevidst er vegtig 16 lod, men begierte imod at sammes høyeste værdie som er 100 rd. bliver bereignet igien at føres til udgift, og som got giøres som hand til nogle i Helsingøer og Kiøbenhafn er skyldig for fiske redskab 100 sld., som Jørgen Olsen holdt for billigt og tilstoed thi bliver at anføre for bemt. guld kiedes værdie 100,-,-

Derimod boets besværing og udgiftt

Enkemanden angaf at være bortskyldig 66,4,-

Dernæst blev gaardens huuse af vurderings
mændene eftterseet, og eftter nøyeste
skiønsomhed ansat og taxeret, at sammes
reparation nødvendig behøves, ialt til
30 fage hver af de 10 fag er meget brøstfældige
og staar paa rov, til tømmer tag og arbeidsløn 40,-,

Hvis enkemanden hafde videre at fordre til begravelse og i ander maader ville hand ved skifttets slutning paastaae, og angive om noget til sterfboets bæste kunde videre være at observere hvor med denne registrerings forretning stadfæstes med hænders underskrivelse.
Datum sterfboet i Locherup ut supra
som skifteforvalterens fuldmægtig
T Rudstrup
enkemanden
paa børnenes vegne som formynder Nicolaj Rasmussen
Jørgen Olsen Flensburg
paa Snekesteen

Som vurderings mænd
Lars LPS Pedersen
Erik Pedersen
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1741-45 fol: 367

Anno 1744 d. 16de septembr. blef efter foregaaende lovlig tilvarsel til Cronborg districts Birketing foretaget lovlig skifte og deeling efter Nicolai Rasmussens ved døden afgangne hustrue Hellene Ollesdatter i Locherup, imellem enkemanden paa den eene side, og dend Sal: kones efter latte børn.
Naunlig:
Anders Nicolaisen 6 aar
Anne Nicolaisdatter 4 aar
Ole Nicolaisen 1 aar

Paa dend anden side, hvor da var nærværende enkemanden self paa egne, og som værge paa bemelte fire ( ? se lige efter igen ) umyndige børns værge efter loven, og tilsiuns værge eller formynder, blef anmodet som og var mødt børnenes moder broder Jørgen Olsen paa Snechesteen.
Skifttet forvaltede Kongl. Mayts. regiments skriver Otto Christian Rasch fra Esserum og paa rættens vegne var overværende birkedommeren Christen Koch fra Esserom Mølle tillige med vurderings mænd naunlig.
Erick Pedersen af Nyrop
Lars Pedersen af Tikiøb
Thi blef forrettet og passeret som følger.

Først blef alle boets forhen beskrefne og vurderede løsøhre og effecter eftter seet og befunden rigtig eftter enkemandens tilstaaelse som forhen findes anført, hereftter blifver at bereigne sterfboets gandske formue eftter registreringen d. 29de juny dend
summa 657,5,13

Dernest blef af enkemanden angivet eftter skiftte rættens foregaaende tilspørsel at hand hafde tilgode eftter obligation paa capital = 400 rd. udestaaende hos Johan Lobbis brøgger og borger i Helsingøer hvor for hans i boende gaard og tilhørende boehave eller formue er pandtsat med 1ste prioritets rettighed udi hvilcken capital hand var lodtagen dend summa som bereignes sterfboet tilgode 100,-,-

Det øfrige af fornæfnte obligations summa tilhørte hans sviger moder Rannild Ole Helles encke og svoger Jørgen Olsen.

Saa blef enchemanden samt børnenes tilsiuns værge, hans moder og ander vedkommende tilstæde værende, endvidere af skiftte rætten tilspurt, om de vidste mere at angive endten tilstaaende gield penge eller andet i hvad næfnes kand de da samme nu vilde anmelde hvor paa da samtlig svarede og ærklærede indtet videre at være bevidst i nogen maade, end hvis forhen angivet beskrevet vurderet og anført er. Thi bedrager da ald forskrefne sterfboets gandske formue til penge reede midler og tilstaaende
ialt dend summa 757,5,13

Derimod anføres paa sterfboet hegtende gield
og besværing som følger

Først dend i registreringen anførte gield af
66 rd. 4 mk. bestoed der udi nemlig skyldig
til enkemandens svigermoder Rannild Olle Helles
reede laante penge 46,4,-

Dernæst for hamp tiere og deslige til hans
fiskeredskab 20,-,-

Dernæst anføres huusets brøstfældighed eftter
vurderings mændenes nøyeste skiønsomhed og taxt 40,-,-

Enkemanden fordrede som hand var skyldig endnu
for hans kones begravelse til andre foruden hvis
af sterfboet der til medgich 17,2,13

Og desuden til sin begravelse eftter loven at
nyde forlods som vedkommende tilstoed 20,-,-

Dette skifttes bekostning skifteforvalterens
salarium af boets beholdne midler 6,-,-
Skrifver salario for 8 arch eftter loven a 3 mk. 4,-,-
Birkedommerens salario 1,2,-
Vurderings mændene tillysning og andre
smaae udgifter 2,3,-
________________
Da intet mere blef paastaaet fordret eller
angivet beløber boets forestaaende besvær
dend summa 157,5,13

Bliver til deeling imellem enkemanden og
børnene 600,-,-
Hvoraf enkemanden tilkommer den halve part 300,-,-
og børnene dend anden halve part

Bliver paa en broder lod 120 rd.
og søster lod 60 rd.

Men faderen af kierlighed til sin liden datter ærklærede at ville tillegge hende af sit eeget endnu 60 rd. og saaledes blev hendes arvepart ligmed en af sønnernes ialt 120,-,-

Endnu ærklærede faderen Nicolai Rasmussen at hand af kierlighed til sine børn ville give hver af de 2de sønner enhver af de i registreringen anførte 2de Begger, som er vurderet a 4 Rd. ligeledes og enhver, en af de 3de sølfskeeder som til faddergave staar anført, og datteren ligeledes at skulle have dend eene sølf skee samt en stoer forgylt sølf tomling Kiøbenhafns stempel mg under bunden SK som hand her i skiftterætten fremviste.

Arvekapitalerne bliver i boet, og børnene bliver hos faderen
Skiftet sluttet.

Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia