pil pil
Kromand Michel Gundersen Fisker
(1688-1759)
Karen Svendsdatter
(1680-1719)
Michel Michelsen
(1717-1789)
Anna
(1719-1794)
Antoinette Michelsdatter
(1767-1831)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Sven Jonassen

2. Anders Knudsen

Antoinette Michelsdatter

  • Født: 5 Sep. 1767, Snekkersten
  • Dåb: 13 Sep. 1767, Tikøb kirke
  • Parforhold (1): Sven Jonassen i 1805
  • Parforhold (2): Anders Knudsen den 19 Apr. 1811 i Tikøb kirke
  • Død: 15 Sep. 1831, Snekkersten i en alder af 64 år
  • Begravet: 20 Sep. 1831, Tikøb Kirkegård
Billede

punkttegn  Dåbsnotater:

Født Tikøb ca. 5 sept. døbt 13 p. trin d. 13 september
Kirkebog s.68
Fra Snekkersten Michel Michelsens barn Antonette
madam Hellesen bær barnet
Fad:
Helle Pedersen
Ole Jørgensen
Anders Andersen
Anna Sophie (ikke mere).

punkttegn  Begravelsesnotater:

Død Snekkersten 15 sept. Begr. Tikøb 20 september 1831
Kirkebog s.237 nr.91
Antonette Mikkelsdatter, fisker Anders Knudsens kone paa Snekkersten
65 aar.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hendes liv:

1. Skifte: Skifte eft. Anna Michel Michelsens enke Snekkersten, 24 Apr. 1795, Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1773-1807 fol. 532.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 18.02.2009


NUMMER : D645 -795 ARKIVALIEDATO : 24.04.1795

BESKRIVELSE : Skifte eft. Anna Michel Michelsens enke Snekkersten

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1773-1807 fol. 532
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Anna D645
Skifte, ARVINGER :
Antonette Jørgensdatter AA645D
Antoinette Michelsdatter CD645
Berrete Chistine Michelsdatter GD645
Andreas Michelsen ED644
Johannes Michelsen CD644
Skifte, ANDRE PERSONER :INDHOLD :
--------'96
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1773-1807 fol. 532

Anno 1795 den 24de april blev efter forhen skeete tillysning ved Cronborg Amts Birketings Ret foretaget skifte her paa Esseroms regimentsskriver stue efter afdøde Michel Michelsens enke paa Snekkersteen til deeling imellem den afdødes efter ladte børn nemlig.

1) Johannes Michelsen 47 aar

2) Maren Michelsdatter hun er død og har efterladt sig en datter nemlig.
Antonette Jørgensdatter 16 aar gl. ugift tienende Espergierde kroe

3) Karen Michelsdatter som siiden er død i ugift stand og hvis lod i fald hende ved dette skifte noget kand tilfalde skal siden skiftes og deles imellem hendes sødskende

4) Anders Michelsen 36 aar gl. lods i Helsingøer og en halv broder til forhen andførte arvinger

5) Birte Kirstine Michelsdatter 30 aar gl. ugift tienende leutenant Lafonte

6) Antonette Michelsdatter 27 aar gl. tienende Friderich Haagensen paa Snekkersteen

Skiftet forrettede hr. regimentsskriver Badstuber ved fuldmægtig Hans Langsted udi overværelse af de 2de tiltagne vitterligheds vidner.
Udridderen Michel Møller ved Esserom
fogden Ole Brodersen af Harritzhei
Ved forretningen var mødt af arvingerne Johannes Michelsen paa Snekkersteen og paa de umyndiges vegne som formynder blev af skifte retten andordnet Ole Andersen paa Snekkersteen som var mødt ligesaa mødte og Andreas Michelsen lods i Helsingøer tilligemed procurator Ortved af Helsingøer hvor da blev femlagt den i stervboet passerede registrerings forretning som med sin paategning er saa lydende, hvilket registrerede og vurderede gods ved offentlig auction er bortsolgt saaledes som efterstaaende auctions forretning udviiser der er saa lydende.
Hvorefter boets indgiæld og formue beløber sig efter afdrag af auctions omkostningerne ialt 101,5,12

Hvor efter de tilstædeværende blev af skifte retten tilspurgt om de vidste noget mere som kunde komme dette stervboe til bedste, hvortil procurator Ortved paa Anders ( eller Andreas ) Michelsens vegne svarede at de hans fader Michel Michelsen selv uden udgift for Kongen har opbygget det paa Snekkersteen værende huus da samme ikkund den tiid han tiltraadte det var lidet og forfalden paastod at hvad samme nu befindes i bedre kommer stervboet til indtægt ligesom hand og i den anledning udbad sig til næste samling foreviist det originale fæstebrev ifald saadant er til, hvilket nu for tiiden ikke findes iblant stervboets øvrige og hos skifte forvalteren værende ducumenter, ligeledes paastod han og stervboet til indtægt beregnet, et ½ aalestade som hans afdøde fader for en halv snes aar eller længere i tiiden af Peder Hansen i Snekkersteen har faaet og derfor betalt 48 rd. I øvrigt faldt det Ortved besynderligt at ikke skifteforvalteren ved registrerings forretningen havde taget de i stervboet forefundne documenter saavel huusets betreffende som dette aale stade da samme var høyst nødvendig for deraf at kunde skiønne hvad ret Andreas ( nu staar der Andreas ) Michelsen havde at paastaa, og des aarsag boet saadant paa skifteforvalterens eget and og tilsvar i tilfælde at han og umyndige arvinger derved paa nogen maade kunde komme til at lide tab; Endelig maatte Ortved med nu paa Andreas Michelsens vegne paa grund af 3-17-2 paastaa at han som efter loven er født værge i denne qvalitet under dette skifte blev andseet saa meget mere som der ikke findes nogen gyldig eller lovlig aarsag hvorfor denne pligts opfyldelse blev ham nægtet skifte retten i andledning af hr. Ortveds tilførte berammede skifte samling den 8de may førstkommende om formiddagen kl. 10 slet, da det af ham her paaklagede skal blive detideret altsaa beroer dette skifte som det ligeledes til i dag tillyste skifte efter Karen Michelsdatter paa Snekkersteen hvis slutning ey kand skee førend dette skifte er sluttet til ovenmeldt 8de may førstkommende.
Datum ut supra paa skifteforvalterens vegne
H. Langsted
som overværende arvinger
Johannes IMS Michelsen
Andres Mikkelsen
som formynder
Ole OAS Andersen
paa Andreas Michelsens vegne
Ortved
som nærværende
Ole Brodersen M. Møller


Anno 1795 den 8de may var atter skifte samling her paa Esserom regimentskriver stue efter Michel Michelsens enke paa Snekkersteen hvor da fra procurator Ortved blev fremlagt en skrivelse af 5te hujus s.a. i hvilken anledning dette skifte blev udsadt til førstkommende 22 may om formiddagen kl. 10 slet.
Datum ut supra paa skifteforvalterens vegne
H. Langsted

som overværende arving som formynder
Johannes IMS Michelsen Ole OAS Andersen

fol. 533
Anno 1795 den 22de may blev skiftet efter afgangne Michel Michelsens enke paa Snekkersteen atter foretaget herpaa regimentsskriver stuen hvor da blev fremlagt den procurator Ortved under 7de hujus meddelte communication fra skifte forvalteren angaaende dette skiftes foretagelse i dag | men da bemt. procurator Ortved efter sin paategning har forlangt dette skifte udsadt endnu til i dag 14ten dage som bliver den 5te juny førstkommende saa beror samme saaledes til den tiid.
Datum ut supra paa skifteforvalterens vegne
H. Langsted
som overværende som formynder
Johannes IMS Michelsen Ole OAS Andersen

Anno 1795 den 5te juny blev atter foretaget efter afdøde Michel Michelsens enke paa Snekkersteen i overværelse af de ved forrige skiftesamling tilførte vitterligheds vidner hvor da mødte arvingen Johannes Michelsen som fremlagde sit skriftilge indlæg af dags dato med derudi paaberaabte 2de Bielanger |: og hvorefter han forventede at intet paa hans broders paastand her i skifte retten bliver reflecteret :| Ved forretningen var mødt paa de umyndiges vegne som formynder Ole Andersen paa Snekkersteen og paa den myndige arving Andreas Michelsens vegne var mødt procurator Ortved af Helsingøer som begiærede udskrift af det passerede fra den 24de april sidst til dato blot derfra undtage den ved den 24de april fremlagde registrerings vurderings og auctions forretning og i øvrigt bad dette skifte udsadt til i dag 3 uger som bliver den 26 juny førstkommende hvilket skifteretten bevilgede. Thi beror dette skifte til den tiid.
Datum ut supra paa skifteforvalterens vegne
H. Langsted

paa de umyndiges vegne
Ole OAS Andersen
for arvingen Anders Michelsens vegne
Ortved

fol. 538b
Anno 1795 den 3die july blev atter foretaget skifte samling udi stervboet efter afdøde Michel Michelsens enke paa Snekkersteen udi overværelse af de ved forrige skifte samlinger tilførte vitterligheds vidner, hvor da procurator Ortved af Helsingøer var mødt og fremlagde sit skriftlige paastands indlæg af dags dato hvortil han endnu føyede, at da han troede at stervboet blev beregnet til indtægt, hvad han i sit indlæg havde paastaaet var det billigt at de andre arvinger her i boet tilligemed Anders Michelsen concunered til at betale hvad udgifter den sidste i den anledning har haft, eller i fremtiden maatte foraarsages, hvilket Ortved fandt fornøden herom at give paastand. Johannes Michelsen var mødt, og begierede udskrift af det fremlagde indlæg for at besvare samme saavel som hr. Ortved viidere i dag tilførte og til den ende begiærede dette skifte udsadt til i dag 14 dage som blev bevilget
Datum ut supra paa skifteforvalterens vegne
H. Langsted
som overværende
Ortved
Johannes IMS Michelsen

Anno 1795 den 17de july blev fredeles continueret med skiftet efter afdøde Michel Michelsens enke paa Snekkersteen udi overværelse af forrige benevnte vitterligheds vidner, hvor da arvingen Johannes Michelsen fra Snekkersteen var mødt og fremlagde et til skifte retten af dags dato. Paa arvingen Anders Michelsens vegne mødte procurator hr. Ortved og nest at benægte hvad som ubeviist og urigtigt hvad Johannes Michelsen i sit indlæg af dags dato har fremført maatte tillige afvente den af skifteforvalteren for de umyndige arvingers beskikkede tilsyns værges erklæring om han ligesom Johannes Michelsen ville frasige sig hvad fordele boet kunde tilflyde i anledning af den af Ortved nedlagde paastand om gotgiørelse for de af den afdøde tilbygte 7 fag huus, eller han tilligemed Anders Michelsen paa de umyndiges vegne ville deeltage i de omkostninger som Anders Michelsen i denne henseende har eller maatte finde fornøden at andvende og i øvrigt begiærede Ortved dette boe for et viidere behandling udsadt i 4re uger for i den tiid at kunde foranstalte et lovlig syn og taxations forretning over det den afdøde tilfæstede huus paa Snekkersteen hvilken andstand blev bevilget, thi beror saaledes dette skifte til i dag 4re uger.
Datum ut supra paa skifteforvalterens vegne
H. Langsted

paa arvingen Anders Michelsens vegne
Ortved
paa egen vegne som arving
Johannes IMS Michelsen

Anno 1795 den 14de aug. var atter skifte samling her paa regimentsskriver stuen efter afdøde Michel Michelsens enke paa Snekkersteen hvor procurator Ortved mødte og formedelst han endnu ikke havde faaet beskreven det agtede suns og taxations tingsvidner begiærede han dette skifte indtil viidere sat i bero som blev bevilget.
Datum ut supra paa skifteforvalterens vegne

Ortved H. Langsted

fol. 550
Anno 1795 den 19de aug. blev atter foretaget skifte samling her paa Esserum udi afdøde Michel Michelsens stervboe paa Snekkersteen udi overværelse af de sædvanlige vitterligheds vidner hvor da mødte hr. auditør Ortved af Helsingøer paa arvingen Anders Michelsens vegne og producerede et indlæg af dags dato saa lydende. Ligesaa fremlagde han og det derudi paaberaabte syns og taxations tingsvidner :| l. paa arvingen Johannes Michelsens vegne mødte Gøtje som begiærede udskrift af de i dag producerede documenter samt dette skifte udsadt til den 29de decbr. førstkommende da han ville fremkomme med sin besværing, thi beror saaledes dette skifte til den tiid.
Datum ut supra paa skifteforvalterens vegne

paa rettens vegne H. Langsted
Frørup
som overværende
Ortved

fol. 580
Anno 1796 den 29de decbr. blev atter foretaget skifte samling udi stervboet efter afdøde Michel Michelsens hustrue paa Snekkersteen udi overværelse af de ved forrige skifte samlinger benævnte hvor da Johannes Michelsen paa Snekkersteen mødte og erklærede at han nest at henholde sig til hvad han forhen her andbragte ved de afholdte skifte samlinger, at han ikke ville tage nogen mindste deel i de omkostninger som Anders Michelsen af Helsingør anvender paa at føre sin paastand om gotgiørelse for de 7 fag tilbygte huus ved Michel Michelsens forhen i fæstehavende huus paa Snekkersteen opfyldt, da han ikke agter dermed at befatte sig men forventede skifte rettens decision i anledning af Anders Michelsens paastand betreffende saaledes eragtet.
Vel har arvingen Anders Michelsen af Helsingør med et lovligt syns og taxations tingsvidne af 26de aug. 1795 skiønt utilstrækkelig beviiste at det huus under no. 7 paa Snekkersteen, som afdøde Michel Michelsen den 16 octobr. 1742 har tilfæstet sig og som der bestod af 4re fag, og i anledning deraf paastaaet, at hans Mayts. Kongen bør i følge af forordningen af 8de juny 1787 gotgiøre ham og medarvinger denne forbedring med 260 rd. men da afdøde Michel Michelsen har tilfæstet sig hans paa Snekkersteen fradøde fæstehuus 45 aar førend bemelte forordning udkom, og denne forordning ikke kan gives en saadan tilbagevirkende kraft, at den i dette tilfælde kan blive andvendelig efter Anders Michelsens paastand hvilket endog forordningens indledning selv bestemmer, hvori der staar, at dens andførte forhold regler herefter nøye skal iagtages, dette ord herefter viser altsaa tydeligt at denne forordning ligesaa lidet som enhver anden lov ikke kan være giældene eller aplicable førend efter den tiid den er udgiiven og da det efter lovens 3-13-1 art. er enhver fæsters pligt ey allene at holde de tilfæstede bygninger ved hævd eller i forsvarlig stand vedlige, men end og at forbedre samme uden at kunde tilvinde sig fra herligheds eyeren nogen ejendom derpaa, især da ingen contract imellem dem desangaaende er indgaaet og desuden maae eyeren have det præogativ at hvad fæsteren forbedre maa være til førstes fordel i sær da denne i almindelighed uden caution staar hazarden for slige contracter saa eragtes at hans Mayts. Kongen bør være berettiget til uden mindste gotgiørelse eller erstatning til Michel Michelsens arvinger at bortfæste det ved Michel Michelsens dødelige afgang fæste ledige huus no. 7 paa Snekkersteen med alle derved værende bygninger saavelsom og det fæsteledige fiske stade no. 3 sammesteds til hvilken anden samme maatte betroes i fæste. Hr. procurator Ortved som paa Anders Michelsens vegne var mødt begierede udskrift af den i dag afsagde kiendelse saavelsom og af alt det i skifte retten i denne andledning passerede og ventilerede, for derefter at kunde indstævne kiendelsen til Ober Retten, og til den ende begiæres dette skifte sat i beroe saalenge indtil Ober rettens dom er erholdet imidlertid refererende det fornødne. Det begiærte blev bevilget hvorefter dette skifte saaledes beror.
Datum ut supra paa skifteforvalterens vegne
paa rettens vegne H. Langsted
Frørup

som overværende
Ortved


2. Skifte: Skifte efter Svend Jonassen, 1 Mar. 1811, Krogerup Gods 1752-1806 fol: 345.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 07.02.2009


NUMMER : 524V -811 ARKIVALIEDATO : 01.03.1811

BESKRIVELSE : Skifte efter Svend Jonassen

MYNDIGHED : Krogerup Gods 1752-1806 fol: 345
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Sven Jonassen 524V
Skifte, ARVINGER :
Jonas Svensen A524V
Antoinette Michelsdatter CD645
Skifte, ANDRE PERSONER :INDHOLD :
--------'96
Krogerup Gods Skifteprotokol 1752-1806 fol: 345

Anno 1811 den 1ste martii indfandt ieg undertegnede sognefoged mig paa S.T. hr. Birkedommer og Ridder Lemvighs vegne paa Snekkersten for at foretage registrerings og vurderings forretning efter den sammestæds under 24 april f.a. indsidder Svend Johnsen hvis efterladte arvinger ere en søn John Svendsen 4 aar gl. for hvem Willum Hansen paa Snekkersten ere formynder. Dernæst blev den afdødes efterladenskaber i overværelse af undertegnede vitterligheds vidner registreret og vurderet saaledes.

et fyrre bord 1, -, -
en dragkiste 8, -, -
en fyrre kiste 2, -, -
en himmelseng 6, 2, -
Sopha bord 3, -, -
2de læn stole -, 2, -
en gulstr. underdyne 3, -, -
do. over do. 3, -, -
ditto 6, -, -
blaastr. overdyne 3, -, -
2 hovedpuder 1, 4, -
en messing kiedel 1, 3, -
en kaffe kiedel 1, 1, -
spinderok 2, -, -
næring 2, -, -
do. 1, -, -
et flyndergarn 2, -, -
_____________
49, -, -
Da intet videre var at foretage blev forretningen
sluttet og med underskrift bekræftet

Peder Sørensen
Til vitterlighed sognefoged
Jens Nielsen Børge NielsenBillede

Antoinette blev gift med Sven Jonassen i 1805. (Sven Jonassen blev født i 1780 i Snekkersten? og døde den 24 Apr. 1810 i Snekkersten.)


Billede

Antoinette blev derefter gift med Anders Knudsen den 19 Apr. 1811 i Tikøb kirke. (Anders Knudsen blev født i 1752 i Snekkersten ?, døde den 3 Nov. 1844 i Snekkersten og blev begravet den 8 Nov. 1844 i Tikøb Kirkegård.)

punkttegn  Deres ægteskab:

1. Trolovelse: Kirkebog s.612, 3 Mar. 1811, Tikøb kirke. Trolovelse Snekkersten 1 s. i faste d.
Ungkarl Anders Knudsen paa Snekkersten født i Sverrig
og Antomette Michelsdatter afdøde Sven Jonassens enke paa
Snekkersten
forlovere:
fiskere
Jens Børgesen af Skotterup
Jens Jørgensen af Skotterup
begge de naturlige kopper
Skiftet efter afdøde Sven Jonassen er ifølge attest fra Birkedommer
Lemvig sluttet.

2. Vielse: Kirkebog s.615, 19 Apr. 1811, Tikøb kirke. Vielse Snekkersten
Uk. Anders Knudsen
og enke Antonette Michelsdatter
fredagen d. 19 april.
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia