pil pil
Kromand Michel Gundersen Fisker
(1688-1759)
Cisse Andersdatter
(1700-1757)
Anders Michelsen Skjelbæk
(1730-1775)
Kirsten Madsdatter
(1730-1762)
Dorethe Maria Andersdatter
(1759-)

 

Familie

Dorethe Maria Andersdatter

  • Født: 20 Okt. 1759, Snekkersten
  • Dåb: 28 Okt. 1759, Tikøb Kirke, og sogn
Billede

punkttegn  Dåbsnotater:

Daab Snekkersten 20 p. trin d. 28 oktober 1759 Kirkebog s.546
Anders Michelsens barn
Dorehe Maria
Gyte Pedersdatter fra Helsingør bær barnet
fad:
Anders Michelsen (mon ikke den ene er Andreas)
Jeppe Christensen
Peder Bentsen
Chistine Christensdatter.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hendes liv:

1. Skifte: Skifte eft. Kirsten Madsdatter, 19 Apr. 1763, Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1757-65 fol. 539.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 21.02.2009


NUMMER : L645 -763 ARKIVALIEDATO : 19.04.1763

BESKRIVELSE : Skifte eft. Kirsten Madsdatter

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1757-65 fol. 539
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Kirsten Madsdatter L645
Skifte, ARVINGER :
Anders Michelsen Skjelbæk L644
Dorethe Maria Andersdatter CL645
Friderich Christian Andersen EL644
Skifte, ANDRE PERSONER :INDHOLD :
--------'96
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1757-65 fol. 539

Anno 1763 d. 19de apriil blev eftter foregaaende skeede tillysning og bekiendtgiørelse foretaget skiftte og deeling eftter huusmanden Anders Michelsen Schelbecks afdøde hustrue Kirsten Madsdatter, som boede og døde paa Sneckesteen til erfahring om noget fra boets paahæftende gield og besværing maatte kunde overskyde og komme til deeling imellem enckemanden bemt. Anders Michelsen Schelbeck paa den eene og deres udi ægteskab sammen aulede 2de børn neml.

Dorthe Marie 4 aar

Friderich Christian 1 aar

begge opholdende sig i stervboen paa den anden side. Ved denne forretning mødte bemt. Anders Michelsen Schelbeck paa egne og som fader og fød værge paa de 2de umyndige børns vegne, da og tillige af skiftte retten som tilsyens værge blev andornet Jørgen Olsen paa Sneckesteen. Skifttet forrettede regiments skriver Plum ved fuldmægtig Gottlob Badstuber i overværelse af hr. birkedommer Lottrup paa rettens vegne samt de 2de mænd.
Peder Larsen foged i Plejelt
Jens Nielsen foged i Nyrup
som forhen havde registreret og vurderet boets formue hvorom de nu fremlagde deres forretning som blev læst og lyder saaledes no. 23

1 fyrre bord -,4,-
1 fyrre benck -,1, 8
1 do. -,1,-
1 do. -,-,12
4 træe stolle -,4,-
6 læder stolle 2,-,-
1 lennestoel -,4,-
1 lidet vraaeskab -,3,-
1 slaug benck -,2,-
1 tee bord -,4,-
1 gl. fyrre kiste -,2,-
1 fyrre benck -,1,-
1 fyrre bord -,1, 8
1 lidet fløibord -,2,-
1 jern kakkelovn 6,-,-
1 do. 3,2,-
1 himmelseng 2,-,-
1 blaastribet olmerdugs overdyne 3,4,-
1 blaastribet underdyne 4,-,-
2 blaastribet hoveddyner 1,4,-
1 do. -,4,-
1 brun stribet overdyne 2,-,-
1 linnet underdyne blaastribet 2,-,-
1 do. 3,2,-
2 trække puder -,4, 8
5 par lerrets lagner 3,2,-
3 olmerdugs hoveddyner 1,2,-
5 par blaar lerrets lagner 2,3,-
4 par pudes vaar 1,-,-
2 par dreiels duge 1,4,-
1 ging gangs omhæng 1,-,-
1 senge tepe -,3,-
6 salveter 1,-,-
6 dreiels haandklæder -,3,-
1 fyrre drag kiste 3,4,-
1 mindre do. 1,-,-,
1 mindre do. -,2,-
5 par gardiner 1,1, 8
1 treomphantes adviner 10,-,-
1 sertses kantuse 1,4,-
1 sertses skiørt 2,-,-
6 serke 3,-,-
1 sort fløels kyse -,3,-
1 par røde sophiane skoe -,4,-
1 treomphantes kyse -,2, 8
1 par hvide silke tøfler -,3,-
1 serses forklæde 1,-, 8

Der fantes inttet mere thi det øvrige
haver manden givet til sine umyndige børn

1 flint 1,-,-
1 toe lispund besmer 1,-,-
6 par the kopper og 1 thedaase -,3, 8
1 postelins thepotte og melke potte -,1, 8
1 the kedel -,4,-
1 do. -,3,-
1 kaffe kande -,3, 8
1 strygejern -,1, 8
1 spinde rock -,3,-
1 do. -,3,-
1 hampe rock -,3,-
1 speil med sort ramme 2,4,-
1 mindre do. -,1, 8
2 dosin småe glasskilderier 1,-,-
1 vuge -,2,-
1 liden fodskammel -,-, 4
1 bibel -,4,-
1 huuspostil -,3,-
4 sølvskeeder 5,-,-
1 kobber kiedel væg 12 pund a 24 sk. 3,-,-
1 mindre do. væg 4 pund 1,-,-
1 tin suppefad væg 5 pund -,3,-
1 1/3 dosin engelske tin tallerkener
væg 13 pund 2,1,-
2 tin fiskefade væg 4 pund -,3,-
1 jern gryde 1,-,-
1 do. -,4,-
1 jern pande -,2,-
1 do. -,1, 8
1 do. -,1,-
1 ildfad -,2,-
1 do. -,1,-
1 gode raas jern -,1,-
1 kiød gafel -,-, 4
1 blick tørve spand et rivejern og
1 dørslag 1 tragt -,2, 8
2 tin lysestager -,4,-
1 liden tin skaal med laag -,2, 8
1 kaaber lyseplade -,-,12
1 caffe mølle -,1, 8
1 liden messing ildpande -,-, 4
1 gl. madskab -,-, 8
1 lidet fyrre bord -,-, 8
1 lidet brygge kar -,1,-
1 do. -,-, 8
1 øre balle -,1,-
2 vand spande -,1, 8
1 malke kande -,-, 4
1 tin caffe kande og en melke kande og
een socker bøtte og 1 spøl kom 1,4,-
1 haand qvern -,1,-
3 gl. stand tønder -,3,-
8 silde fierdinger -,2,-
3 smør halv ottinger -,-, 6
1 gammel tiere -,-, 4
1 bage trug -,1, 8
2 gl. sæcke -,-, 8
1 gl. øxe -,-, 8
1 liden bue sav -,-, 8
3 kroge true -,-, 8
1 baad og segl 8,-,-
1 ubrugelig -,4,-
34 ruser a 1 rd. 2 mk. 45,2,-
1/4 deel bond garn 2,-,-
1/3 bond garn 3,-,-
8 flyndergarn a 2 mk. 2,4,-
3 stompe makrelgarn -,4,-
8 silde manser a 1 mk. 1,2,-
600 kroge a 4 sk. -,1, 8 ______________
Eftter hvilken foranstaaende registrerings
forretning sterfboens indgield og formue beløber
sig til den summa 172,5,10

Stervboens udgield og besværing nemlig.

1) Skiftte forvalteren producerede een af Anders
Michelsen Schelbeck til hannem under 12te januar
1761 udgiven obligation saaledes lydende.

Kiendes jeg underskreven Anders Michelsen Schelbeck
og hermed for alle vitterlig giøre at velædle
hr. regimentsskriver Plum eftter min begiering haver
laant mig i reede penge den capital 150 skriver
et hundrede og halv tredsinds tiuge rixdaller hver
rixdaller til 96 sk. Danske beregned hvor af ieg
fra 11 december 1760 at regne svarer aarlig, saalenge
denne capital for mig bestaaende vorder rente 5 procto.
Thi forpligter ieg mig og mine arvinger een for alle og
alle for een, at holde velbemt. hr. regimentsskriver
Plum og hands arvinger for denne capital og renten i
alle optænkelige maader skadesløs indtil den første med
den sidste skilling rendt vorder afbetal, og skulle
denne capital paa nogen af siderne blive opsagt da
maae samme skee, i fortiiden med et fierding aars
lovlig opsigelse, men skulle renterne icke i rette
tiider af mig vorde præsteret og betalt, behøves
ingen opsigelse af hr. regimentsskriveren da han i saa
maade haver at tiltale mig som som uden ringeste
indvinding strax skal til veie bringe saa vel capital
som renter under lovens videre tvang dets til bekræftelse,
haver ieg denne min udgiven obligation egen hendig
underskreven og forseglet, som tillige med undertegnede
2de gode venner bevidnes.
Snechesteen den 12 jan. 1761
Anders Michel Skeel Beck
(LS)
til vitterlighed
Anders AMS Michelsen
Michel Nielsen

Hvor eftter hand fordrede capital 150,-,-
da renten til 11te decembr. er afbetalt

2) Den afdødes begravelse angav enkemanden at
have kostet, som han speciel opregnede og
bedrog sig til 24,-,-

3) Kiøbmand Gylden i Helsingør lod fordre for
af hannem bekommen hør og hamp 26,-,-

4) Skiftets bekostning 7,3, 6
________________
Summa boets udgield og besværing 207,3, 6

Som naar lignes med boets formue, maae fornemmes at indgielden icke paa 34 rd. 3 mk. 11 sk. nær findes tilstrækkelig til den paa boet hæftende gield, altsaa overskyder intet at arve, men enckemanden erklærede at hand af kierlighed til sine børn uden præjudice for creditorene, ville tillægge dennem hver i sær een godvillig gave af 13 rd. 2 mk. som for dennem begge beløver 26 rd. 4 mk., hvilke i boen hos hannem uden renttes svarelse bliver indestaaende indtil videre, ligesaa lovede hand og med tiid og leilighed saaledes at afbetale ald forestaaende anmeldte og ellers paa boen hæftende beviiselig gield saa alle vedkommende skal finde sig fornøiede; og som ingen mødte der udlæg var begierende forblev dette registrerede gods paa boligen uforrycket; hvor med dette skiftte saa ledes siden inttet videre forefaldt at erindre blev sluttet og til ende bragt
Datum ut supra
paa skifteforvalterens veigne
J.F. Lotterup G. Badstuber

enckemanden som tilsyns værge
Anders Michelsen Jørgen Olsen

som overværende
Peder Larsen Jens Persen.

Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia