pil
Niels Adsersen
(1640-)
Anna Nielsdatter
(1650-)
Anders Nielsen
(1679-1716)
Anne Torbensdatter
(1676-1713)
Lisbet Andersdatter
(1712-)

 

Familie

Lisbet Andersdatter

  • Født: 1712, Humlebæk
Billede

punkttegn  Begivenheder i hendes liv:

1. Skifte: Skifte efter Anna Torbensdatter, 8 Jun. 1713, Krogerup Gods 1673-1701 fol: 232.

ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 21.02.2009


NUMMER : Q202P -713 ARKIVALIEDATO : 08.06.1713

BESKRIVELSE : Skifte efter Anna Torbensdatter

MYNDIGHED : Krogerup Gods 1673-1701 fol: 232
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Anne Torbensdatter Q202P
Skifte, ARVINGER :
Anders Nielsen Q202
Anna Andersdatter AQ202P
Peder Andersen BQ202
Lisbet Andersdatter CQ202P
Ukendt person
Skifte, ANDRE PERSONER :
Niels Jensen SK64INDHOLD :
--------'96
Krogerup Gods Skifteprotokol 1673-1751 fol 232

Anno 1713 dend 8 juny er holdet skifte efter Anders Nielsens hustrue Anna Torbensdatter, som boede og døde i eet af Humlebks huse, imellem deris 3de sammenavlde børn paa dend eene side og faderen paa dend anden side.
Børnene ere

Anna Andersdatter 9 aar gl. hendis formyndere var Niels Jensen i Espergierde

Peder Andersen 4½ aar gl. formynderen var Hans Andersen i Mørdrup

Lisbet Andersdatter 1½ aar gl. derfor blev faderen Anders Nielsen formynder

Boets formue som blev efterseet og befandtis, at der var af indehavende løsøre; sengeklæder, gangklæder, fiskeredskab og deslige som bleev anseet at beløbe sig til penge 60 sld. deraf tillagde faderen hver af de 3de børn 10 daler, som var 30 daler og lovede det til formynderne at levere, naar det motte vorde begieret, hvormed og formynderne vare tilfreds. Hvis gield sig ellers motte finde belovede iligemaade Anders Nielsen at betale eenhver, som beviislig kraf kunde have, hvormed dette skifte er endet.
Sterfboen ut Supra

paa hosbondend vegne.


2. Skifte: Skifte efter Anders Nielsen, 6 Okt. 1716, Kraagerup Gods 1673-1751 fol: 258.

ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 21.02.2009


NUMMER : Q202 -716 ARKIVALIEDATO : 06.10.1716

BESKRIVELSE : Skifte efter Anders Nielsen

MYNDIGHED : Kraagerup Gods 1673-1751 fol: 258
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Anders Nielsen Q202
Skifte, ARVINGER :
Maren Hansdatter Q203
Peder Andersen BQ202
Anna Andersdatter AQ202P
Lisbet Andersdatter CQ202P
Niels Andersen AQ202
Skifte, ANDRE PERSONER :
Hans Andersen Q406
Christian Conradsen T2
Anders Rasmussen T8
Niels Adsersen 640ZAINDHOLD :
--------'96
Kraagerup Gods Skifteprotokol 1673-1751 fol: 258

Anno 1716 den 6 octobris er efter lovlig tillysning paa Cronborg Amts Birketing holdet skifte i Humlebæk efter Sl. Anders Nielsen imellem hans efterladte hustrue Maren Hansdatter paa dend eene side hvis lauværge var hendis fader Hans Andersen i Mørdrop og trende hendis stifbørn og et deris sammen avlet barn, som var en søn. Paa dend anden side af stifbørnene en søn navnlig.

Peder Andersen 8 aar gammel, til hans formynder blev beskikket Hans Andersen i Mørdrop.

Anna Andersdatter 11 aar gammel til hendis formynder bleev beskikket Christian Conradsen paa Espergierde.

Lisbeth Andersdatter 4½ aar hendis formynder Anders Rasmussen i Espergierde.

Disse foreskrevne er allene satte til formyndere for mødrene arver, som endnu ei af boet var udkommet, undtagen Anne Andersdatters som Christian Conradsen for et fierring aar siden haver annammet. For den deris sammen avlet søn navnlig.

Niels Andersen 1½ aar gammel, saavel som for de andre blev beskikket til formynder deris farfader Niels Adsersen i Mørdrop for dend arv som de nu efter deris salige fader kand tilkomme.
Vurderings mændene vare Niels Bodelsen og Rasmus Andersen begge af Tebberop og blev da fremviist og kom til vurdering foregaaende 21 augusti, da boen blev registreret som følger.

1 graae hoppe 9 aar 12, -, -
med et sort blisset hesteføll 2, -, -
1 skimlet hest foele 7, -, -
1 blaa hielmet koe 6, -, -
1 faar 1 lam 1, 3, -
1 hvid soe og to griise 1, 1, -
1 nyt sildegarn med behør 2, 2, -
nok to ringere a 2 sld. 4, -, -
nok 2 gl. a 4 mk. er 2, -, -
1 sort vadmels kiol 1, 3, -
1 sort vest og 1 par sorte buxer -, 2, -
1 rød vadmels vest 1, 1, -
1 bygkorns dreyels dug 1, -, -
1 tilgiort koe hud 1, 2, -
1 kobber kiedel væg. 6 pund a pund 1 mk. 1, 2, -
1 fyrkiste med tre jerngiorde over, laaget
med hiørne baand og laas gl. 1, -, -
1 rødt anstrøget lidet fyrskab med laas -, 2, -
1 gammel fyyrskab i kammeret -, -, 8
1 brun anstrøget fyrkiste med beslag og laas 2, 2, -
1 gammel kistebenk med laas -, -, 12
1 eegebord 2, -, -
1 høy bagstoel -, -, 8
nok en gl. graae sarsis qvind kiol 2, -, -
1 rødt sarsis skiørt 2, 2, -
1 haand øxe -, 1, -
______________
Summa boets formue 57, -, 12

Deraf afgaar først Peder Andersens mødrende arv som endnu ei var udkommet af boen 10, -, -
dertil udlagt
1 faar 1, -, -
I den skimlede heste følle 3, -, -
et nyt sildegarn med behør 2, 2, -
et rødt anstrøget lidet fyrskab med laas -, 2, -
1 rød vest 1, 1, -
I det røde sersis skiørt -, 3, -
en fyyrkiste med 3 jerngiorde over laaget
hiørnebond og laas 1, -, -
_______________
Fuld udlæg 10, -, -

( Imargenen skrevet senere )
Disse 10 sld. haver Peder Andersen hos hosbonden tilstaaet at have bekommet
F. Rostgaard.

Som formynder Hans Andersen var mødt og strax imodtog. Iligemaade Lisbeth Andersdattters mødrende arv som og var der inde i boet
10 sld.
Dertil udlagt
I den skimlede heste følle 4, -, -
I det røde sarsis skiørt 1, 3, -
2 sildegarn a 1 sld. 2, -, -
1 sort vest 1 par sorte buxer -, 2, -
1 gammelt fyyrskab i kammeret -, -, 8
1 høy bagstoel -, -, 8
1 kobber kiedel 6 pund a pund 1 mk. 1, 2, -
______________
Er fuld udlæg 10, -, -

( I margenen tilføjet: NB: af disse 10 sld. og haver Johan Henrick Folmer til Peder Andersen betalt en broderlod 6 sld. 2 mk. 10 sk. efter hans qvittering af 18 july 1735 som er mig forevist OOO
F. Rostgaard
ooo de øvrige tre slette daler 1 mk. 5 sk. haver Knud Svendsen i Teberop paa systerens Ane Andersdatters vegne efter min tilladelse og til hendis nødtørft bekommet efter foreviste qvittering af 30 marty 1738 )

Som formynder Anders Rasmussen paa Espergierde var mødt og strax imodtog.

Nok dend salige mands begravelsis bekostning, som blev paa stranden, idet hand satte sildegarn, og blev siden fundet imellem boets registrering og skiftets forretning, beløb sig efter regning 21 sld.
Dertil var solt hoppen med føllet 14, -, -
til det øvrige udlagt et lam -, 3, -
1 eegebord 2, -, -
1 bruun anstrøgen fyyr kiste med beslag og laas 2, 2, -
1 sildegarn for 2, -, -
______________
21, 1, -
Dette udlæg imodtog enken og lovede at svare creditorene som de og vare fornøyede med, og legge fra sig een mark.

For en ligkiste til dend Sl. mand fordrede
Christian Conradsen 2, -, -
Dertil udlagt
1 gl. graae sarsis qvind kiol 2, -, -
som han strax imodtog

Krokonen Anne Snedkers paa Humlebæk fordrede
som enken vedstod 4, -, -
Dertil udlagt
en tilgiort koe hud 1, 2, -
1 gl. kiste benk med laas -, -, 12
1 sildegarn 2, -, -
som enken legger fra forige udlæg -, 1, -
I koen -, -, 4
______________
4, _, _
Som hun strax imodtog

Græs gield af koen, som har gaaet i evret
i Krogerops vang, fordrede Christian Wielandt 1, -, -
Item fordrede for tillysning -, 3, -

Dertil udlagt
1 sort vadmels kiol 1, 3, -

For skiftets forretning med vurderings manden -, 5, -
Dertil udlagt
en hvid soe med 2 grise 1, 1, -
en bygkorns dreyelsdug vurderet for 1, -, -
og en haandøxe for -, 1, -
som enken uafvendis er af boet bleven
bortstiaalen, oge derfor ei kand komme
boet tilgode.
Blev saa tilbage i koen 5 sld. 3 mk. 12 sk. som kundet komme til deeling mellem enken og børnene, men som enken, som var stifmoder til børnene lovede at beholde det mindste barn, nemlig Lisbeth Andersdatter som er vanførd i vinter over, og drage moderlig omsorg derfor i alle maade saa beholt hun med samfrenders villie ovenskrevende 5 sld. 3 mk. 12 sk. og blev da intet for arvingerne bekomme, saa blev enken og tilspurt for skiftets slutning om noget videre kunde være, som kunde komme boet tilgode, hvortil blev svaret ney, og er saa dette skifte saaledis til ende bragt, som forskrevet staar.
Paa hosbondens høyedle og velb. hr, estats raad Rostgaards vegne

C. Wielandt.

Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia