pil
Fisker Søren Capel Nielsen
(1649-1711)
Anna Salomonsdatter
(1663-1711)
Fisker Jens Sørensen
(1680-1724)
Bendte Jensdatter
(1680-1736)
Fisker Søren Jensen Mikkelborg
(1719-1765)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Ingeborre Jørgensdatter

Fisker Søren Jensen Mikkelborg

  • Født: 26 Aug. 1719, Sletten
  • Dåb: 3 Sep. 1719, Asminderød Kirke
  • Parforhold: Ingeborre Jørgensdatter den 2 Dec. 1742 i Birkerød
  • Død: 27 Nov. 1765, Sletten i en alder af 46 år
  • Begravet: 1 Dec. 1765, Asminderød kirkegård

punkttegn   Dødsårsag: Dør efter slagsmål.

punkttegn   Et andet navn for Søren var Fisker Søren Mikkelborg.

Billede

punkttegn  Dåbsnotater:

Født Sletten ca. 26 august Døbt 13 p. trin 3 sept. 1719 kirkebog
Havde Jens Søfrensen paa Sletten med sin hustru Bente Jensdatter, en
søn til daaben kaldet Søfren.
Barnet bar Bente, Herlufs i Langstrup.
Fad:
Salomon Søfrensen paa Sletten
Jens Nielsen paa Humlebæk
Søfren Olufsen i Daglykke
Peder Olufsens qvinde paa Sletten
Mathiis Hansens qvinde ibid.

punkttegn  Begravelsesnotater:

Søren Jensen paa Sletten 54 år

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

1. Skifte: Skifte eft. Jens Sørensen, 8 Maj 1725, Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1721-27.

ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 08.02.2009


NUMMER : 670 -725 ARKIVALIEDATO : 08.05.1725

BESKRIVELSE : Skifte eft. Jens Sørensen

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1721-27
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Jens Sørensen 670
Skifte, ARVINGER :
Bendte Jensdatter 671
Johanne Jensdatter 335
Søren Jensen Mikkelborg D670
Skifte, ANDRE PERSONER :
Claus Mogensen 346
Johann Didrich Rumph ST6PINDHOLD :
--------'96
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1721-27 fol: 359

Anno 1725 dend 8 may er eftter foregaaende tillysning til tinge foretagen skiftte og dehling eftter foregaaende (der staar saaledes) Jens Sørensen paa Daugløcke Slette imellem hans eftterlatte hustrue Bendte Jensdatter hvis laugværge er sognefogden Hans Olsen i Langstrup og tvende deres sammen auflede børn nemblig.
en søn
Søren Jensen 6 aar gammel
hvis formynder er Claus Mogensen paa Sletten

Johanne Jensdatter 19 aar gammel
hvis formynder ere Johan Rumph i Sletten

Skifttet blev forvaltet af Kongelig Mayts. Krigs Raad og Amtsforvalter Lorentz Juhl. Paa skifttet var tilstede herretsfogden Sr. Søren Michelsen udi Nibberød. Vurderings mendene vare
sognefogden Hans Olsen i Langstrup
Jeppe Pedersen i Asminderød
Jens Hansen i Roeland
Hvor da kom til vurdering som følger.

Fiskeredskab
en baad med seil 14,-,-
en liden dito med seil 8,-,-
tje gode sildegarn 10,-,-
4re sile garn 6,-,-
Smaa garn
fem stocker 5,-,-
6 dito 4,2,-
600 kroge -,3,-
9 ditore 6,-,-
1 hiul drug 2,2,-
en dito 2,-,-
en cordel 1,2,-
en skiøde fov 1,-,-
en tønde linnie -,3,-
Desuden indbo som jeg ikke har afskrevet __________________
Summa boens formue 114,2, 2

Derimod boens besværing
Indehavende børnegods
for Sl. Giermand Nielsens datter 17,-,-
renten fra 1722 til dato 2,2,-

Begravelses og skifteomk __________________
Boens besværing Summa 46,3,-

Lignet og lagt bliver til dehling imellem
encken og børnene 67,3, 9

Hvoraf encken tilkommer halfparten som er 33,2, 9 ?
og børnene den anden halfe part som er 33,2, 9
som er paa sønnens anpart 22,2, 6
og paa datterens part 11,1, 3

Arven blev i boet
Børnepenge som var bestaaende


2. Justitsdocumenter, 10 Jan. 1766, Sletten. Os elskelig Høyædle og Velbaarne Hr. Friderich Carl von Gram ridder Vores Geheimeraad og Amtmand over Friderichsborg og Cronborg Amter, samt Horns Herred


Frederich den femte
af guds naade, konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, hertug udi Slesvig, Holsten, Stormaren og Ditmarsken, greve udi Oldenburg og Delmenhorst;

Vor synderlig gunst tilforn hvad Vi, i anledning af Din til Os, under d. 12te decembris sidstleden indgivne allerunderdanigste forestilling, angaaende en sags paatale og forfølgning ved Kiøbenhafns Rytterdistricts Birketings Ret, imod en skipper fra vor kiøbstad Helsingøer, navnlig Christopher Johansen, som, udi et slagsmaal i Vedbechs Kroe, har tilføyet fiskeren Søren Jensen fraa Daugløcke saadan skade, at samme formeenes, efter 10 dages forløb, at have foraarsaget hans død, under dags dato, allernaadigst have befalet Os elskelig Jens Juell Wind frie=Herre til Juellinge, Vores kammer=herre og Amtmand over Kiøpenhafns Amt, det kand Du af hosfølgende gienpart af samme Vores allernaadigste befaling udførligen fornemme, og hvorefter Du Dig aller underdanigst kunde viide at rette, befalendes Dig Gud, skrevet paa Vort slot Christiansborg udi Vores Kongelig Residents Stad Kiøbenhafn den 10 januari Ao. 1766

Efter Hans Kongelig Mayts allernaadigste ordre og befaling
Cr. Thott


Til Kammerherre og Amtmand baron Jens Juel Wind

Fridericus Qvintus Ac.
Vor synderlige bevaagenhed tilforn, eftersom Os elskelig Hr. Friderich Carl von Gram etc: for Os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes en fisker fra Vor Kiøbstad Helsingør, navnlig Christopher Jahansen som d. 16 novembris sidstleden; seiglede fra Papirs Møllen samme dags aften, landede ved Vebech, og der i kroen kom i klammerie og slagsmaal med tvende fiskere navnlig Bent Rasmussen og Søren Jensen der paa stedet saaledes skal være medhandlet, at siden hand søndagen derpaa om morgenen d. 17 novembris var kommen hiem til Daugløcke, har han stedse holdt sengen, og imidlertid klaget over, at bemeldte Christopher Johansen havde tilføyet ham sin skade, ifald hand døde deraf, hvorefter hand og den 27 novembris ved døden er afgangen. Des aarsag bemelte Geheime raad Gram har for det første ved amtsbetienteren paa Cronborg Amt, ladet foranstalte berørte sag ved forhør examineret hvoraf udkommer at fornevnte Christopher Johansen har været i klammerie og slagsmaal med den afdøde Søren Jensen i Vebechs Kroe forbenevnte tiid, ligesom og efter den skeete syns og obductions forretning paa Søren Jensen er befunden saadanne læsioner, som den hosfølgende copie attest forklarer; Som da slagsmaalet er skeet i Vebechs Kroe paa Kiøbenhafns Amt hvor Søren Jensen formenes at have faaet saadan skade, som efter 10 dages forløb har foraarsaget hans død; Christopher Johansen som har slaget ham, henhører under en anden jurisdiction nemlig Helsingør, hvo han er bleven arresteret, og den afdøde under Cronborg Amt, hvilket saaledes er 3 adskilte jurisdictioner, og forordninger af 3 juni 1746 befaler, at delinquenter for det steds værneting, hvor gierningen er begaaet, skal actioneres og dømmes; Saa er i anledning af saadan Geheimeraad Grams allerunderdanigst giorte forestilling, hermed Vores allernaadigste villie og befaling, at du lader denne sag mod merbemelte Christopher Johansen ved Kiøbenhafns rytter Districts Birketings Ret, i følge forberørte forordning, paa lovlig maade paa, tale og forfølge, til hvilken du og haver at lade bemelte delinquent aftfordre, til den jurisdiction, hvor gierningen er begaaet, for der dom og straf at lide; Derefter Du da allerunderdanigst haver at rette, befalendes Dig Gud; Skrevet paa vort slot Christiansborg udi Vores Kongelig Residentz Stad Kiøbenhafn d. 10 januari anno 1766

3. Skifte: Skifte eft. Søren Jensen, 25 Maj 1767, Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1765-73 fol. 202b.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 18.02.2009


NUMMER : D670 -767 ARKIVALIEDATO : 25.05.1767

BESKRIVELSE : Skifte eft. Søren Jensen

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1765-73 fol. 202b
OPBEVARINGSSTED :
----------------\endash
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------\endash

Skifte, FOR :
Søren Jensen Mikkelborg D670
Skifte, ARVINGER :
Ingeborre Jørgensdatter D671
Jørgen Mikkelborg Sørensen BD670
Jens Sørensen GD670
Hans Sørensen HD670
Bente Sørensdatter AD671
Pernille Sørensdatter ED671
Anna Kirstine Sørensdatter FD671
Skifte, ANDRE PERSONER :
Jørgen Jacobsen Q340H
Thor Pedersen Z24AINDHOLD :
--------\endash
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1765-73 fol. 202b

Anno 1767 den 25de may dito dato eftter huusmanden afg. Søren Jensen paa Daugløche Slette imellem enken Ingebore Jørgensdatter paa den eene og deres udi ægteskabet sammen avlede børn der ere

1) en søn Jørgen Sørensen 18 aar paa stæden

2) en søn Jens 7 aar

3) en søn Hans 4 aar

4) en datter Bendthe giftt med Jørgen Jacobsen paa dette leie

5) en datter Petronelle 16 aar paa stæden

6) en datter Anne Kirstine 10 aar paa stæden

Alle paa den anden siide, ved denne forretning var nærværende enken med nuhavende mand Thor Pedersen, og paa de umyndiges vegne indfandt sig som formynder Jens Jensen udi Daugløche Slette og paa datteren Bendtes vægne indfandt sig hendes mand Jørgen Jacobsen. Skifttet forrettede forhen tilførte rettens betiente udi overværelse af de benævnte 2de mænd og fogder som har registreret dette boe hvorom de nu fremlagde deres forretning saalydende

1 koe 8,4,-
1 gaaes -,1, 8
5 stykker sviin 6,-,-
Fiskeredskab
12 flynder garn 6,-,-
7 makreel garn 1,-,-
5 tru næringer 3,2,-
5 sille garn 2,3,-
1 baad med seil og dreg 6,4,-
1 ditto med seil 13,2,-
400 kroge -,1, 8
desuden et lille indbo som jeg ikke har afskrevet ______________
Derefter indtægten er 88,1, 6

og som arvingerne erklærede at der ei forefantes noged viidere dette boe til bæste at beregne saa anføres hvorimod giælden er som følgende

1) Huuset som bestaaer af 5 fag anseet i fæld 2,-,-

2) Angav enken at hendes Sl. mands begravelse havde
kostet hende hvorimod hun til sin paastod vederlag med 6,4,-

3) Skiftets omkostninger 6,4, 6
____________
Summa Udgift 15,2, 6

Som naar fratages indtægten erfahres at overskyde til deeling imellem enken og arvingerne den Summa 72,5,-
Hvoraf enken tilkommer det halve med 36,2, 8
og børnene den øfrige halve deel med lige saa meget
da altsaa en søn tilfalder 8 rd. 8 9/8 sk.
og en datter 4 rd. 8 4/9 sk.
Hvilke loder faar saa vidt den myndiges deel angaaer enken med nuhavende mand andlovede med forderligt at udbetale men de umyndiges deele forbliver i boet indestaaende uden renters svarelse indtil børnene samme efter loven kand imodtage og imidlertiid gives børnene en Christelig opdragelse item fornøden klæde og føde indtil de selv kand ærnære dem alt under opsigt og ansvar af den forhen tilførte formynder og som videre ei forefaldt at erindre men alle vedkommende med dette skiftes holdelse fant dem fornøyede saa er denne forretning hermed sluttet
Datum ut supra Rehfeldt
enken og nuhavende mand
Ingeborre EID Jørgensdatter paa min hustrues vegne
Thor TPS Pedersen Jørgen IIS Jacobsen
vitterligheds mændene Svend SPS Pedersen Hands KnudsenBillede

Søren blev gift med Ingeborre Jørgensdatter den 2 Dec. 1742 i Birkerød. (Ingeborre Jørgensdatter blev født i 1720, døde den 22 Jun. 1767 i Sletten og blev begravet den 28 Jun. 1767 på Asminderød kirkegård.)

punkttegn  Deres ægteskab:

1. Vielse. Trolovelse 20 p. trin d. 7 oktober 1742 Kirkebog s.31
Michelborg
Søfren Jensen fra Sletten
Ingeborre Jurgensdatter
Forlovere
Oluf OMS Michelsen
Jens IOS Olsen
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia