pil
Gunder Michelsen
(1650-)
Birte Olsdatter
(1660-1719)
Ingel Pedersen
(Ca. 1650-)
Kromand Michel Gundersen Fisker
(1688-1759)
Karen Svendsdatter
(1680-1719)
Hans Michelsen
(1716-1767)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Walborg Hansdatter

Hans Michelsen

  • Født: 24 Maj 1716, Snekkersten
  • Dåb: 1 Jun. 1716, Tikøb kirke
  • Parforhold: Walborg Hansdatter i 1742
  • Død: 1 Sep. 1767, Snekkersten i en alder af 51 år
  • Begravet: 6 Sep. 1767, Tikøb Kirkegård
Billede

punkttegn  Dåbsnotater:

Daab Snekkersten 2de pent d. 1 juni 1716 Kirkebog s. 3
Hans,
Michel Gundersens søn
Ranild, Olluffs aft Snechersteen bar barnet
faddere
Olluff Gundersen
Jens Hellesen
Peder Væver
Maren Larsdatter
alle aft Snechersteen
och Anne Michelsdatter aft Espergierde

daab Snekkersten 2de Pentec. 1717 d. 17 maj Kirkebog s.15
Hans,
Mickel Gundersøns søn.
Ranild Olufs af Snekkersten bar barnet.
faddere:
Oluf Gundersøn
Jens Hellesen
Peder Væver
Maren Larsdatter af Snekkersten
Anna Mickelsdatter af Espergærde

punkttegn  Begravelsesnotater:

Død ca. 1 sept. begr. 12 p. trin d. 6 september 1767
Kirkebog s.63b
Fra Snekkersten Hans Michelsen.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

1. Skifte: Skifte eft. Karen Svendsdatter, 10 Okt. 1719, Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1712-21 fol: 407.

ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 07.02.2009


NUMMER : 645 -719 ARKIVALIEDATO : 10.10.1719

BESKRIVELSE : Skifte eft. Karen Svendsdatter

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1712-21 fol: 407
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Karen Svendsdatter 645
Skifte, ARVINGER :
Michel Gundersen 644
Anders Mikkelsen 322
Hans Michelsen E644
Michel Michelsen D644
Børge Michelsen F644
Skifte, ANDRE PERSONER :INDHOLD :
--------'96
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1712-21 fol: 407

Anno 1719 d. 10 octobr. blev eftter forhend giorde tillysning skiftte og deeling eftter Michel Gundersens afgangne Sal. hustrue Karen Svendsdatter. Imellem bemelte Michel Gundersen og 4re begge deres sammen auflede børn naunl.

Anders Michelsen 4re aar gl.
huis formynder blev morfaderen Ingel Pedersen i Saunte

Hans Michelsen 3 aar gl.
formyndere blev Jens Hansen paa Espergierde

Michel Michelsen 1½ aar gl.
hans formyndere blev Christen Pedersen paa Sneckesteen

og Børge Michelsen 3/4 aar gl.
huis formyndere blef faderen Michel Gundersen ibid.
Skiftted blev forvalted af Kongl. Mayts. Krigsraad og Amts forvalter Lorents Juhl. Vorderings mændene vare
Peder Ibsen og
Olle Hellesen paa Sneckesteen
og fogden Niels Ollesen i Nyrop
Blev da fremvist og kom til vurdering som følger

I Stuen

1 bord -,2,-
1 benck under vindevet -,1, 8
1 eege vraaskab med laas for -,1,-
1 benck for bordet -,-, 8
3de bagstoele -,3,12
1 slaug benck -,2,-
1 gl. loie benck -,-, 6
1 gl. førre kiste -,-, 8
1 skrin med laas -,1,-
1 jern kackelofuen 9,-,-
2de flindter 3,-,-
Lin Klæder
2de blaargarns lagen -,3,-
2de dito -,3,-
2de dito -,3,-
2de dito -,2,-
1 dreiels dug -,3,-
1 gl. dito -,1, 8
1 blaargarns dug -,1,-

Qvindens Gangklæder
1 sort ulden damaskes kioll 7,-,-
1 skiørt af dantzig tøy -,3, 8
2de serke -,3,-
1 callemankes trøye -,2,-
1 hue med hat -,2,-
1 dito -,2,-
2de tørklede 1 fore klede 1,-, 8
1 eegekiste med laas 3,2,-
2de gl. par lagen -,-, 8
11 ruuser med behør 60,-,-
9 sillegarn 15,3,-
2de nye sille mandser 2,2,-
2de machrele garn 5,-,-
11 flønder garn 9,2,-
1 horn fiske garn 3,1,-
2de drege med 2de cordeller
tønder og tønde linner 6,-,-
1 kloe af jern -,3, 8
1 baad med 4re aarer og seigl 12,-,-

1 sort draget koe 7,-,-
1 kaaber kiedel 4,-, 8
1 messing kiedel 1,-,-
1 dito -,-,12
1 pande jern -,1, 8
1 træ foed -,1,-
1 dito -,-,10
1 ildtang -,-, 8
1 gl. saug -,-,12
1 øl tønde -,2,-
1 half øltønde -,1, 8
3 stander tønder -,2, 8
1 balle -,1, 4
3de sille fieringer -,1, 8
1 malke kande -,-, 6
1 gl. gryn kar -,-, 8
1 ørre balle -,-,10 ______________
Summa boens formue 166,-,-
Huusets bygning haver manden kiøbt for reede penge
huor fore det og nu bør komme boet tilgode eftter
desen vurdering 14,-,-

Derimod boens besværing og bortskyldig gield

Restantz til regiments cassen neml.
january aprilj og julj qvartaler i all af huuset,
jorden og stadet udi stranden eftter speciel regning 8,2,14

Ellers anden bortskyldig gield eftter mandens egen
tilstaaelse for de umyndiges formyndere vare bevist
og beløb udi alt til 90,-,-

Skifttes forvaltere for sin umag med skifttet
at forrette blev tillagt 4,-,-
for 2 ark papir at fuldskrive
eftter loven a 5 mk. er 1,2,-
Vurderingsmændene med fogden 3,-,-
tillysnings penge -,1,- 8,3,-
_____________
Summa boens besværing 107,1,14

Liqvideret boens besværing mod desen formue bliver
altsaa til deeling imellem faderen og børnene 72,2, 2

Deraf tilkommer faderen Michel Gundersen 36,1, 1
og børnene dend anden halve part 36,1, 1


som er paa huer søns part eller broder lod 9,-, 4 1/4
Faderen tilbød at motte af kierlighed til sine børn
legge 3 mk. 11 3/4 sk. til huer barns lod og iall
3 d. 2 mk. 15 sk. saa at huer barn nu tilkommer 10,-,-

Hvilket børnegods 40 sletted. hos Michel Gundersen bliver bestaaende, og formedelst børnene ere smaa og umyndige svarer hand ingen rendte der af forend de kand selv fortiene deres klæde og føde. Imidlertid haver formynderne med samme gods god tilsiuhn at ej noget deraf forkommer, de resterende skatter, saavel som dend anden bortskyldige gield og skifttets bekostning anlovede hand med tid og leilighed til enhuer at betale huorfore ej noged udleg dertil blev giord. Samtlige paa skifttet tilstede verende børnenes formyndere og vurderings mændene blev tilspurdt om de noget videre vidste som burde komme boed og børnene tilgode huor til de suarede nej, og som ej videre med dette skifte var at giøre er det hermed paa foreskreven maader slutted og til ende bragt
Datum skiftte stedet ut supra.


2. Fæste, 1754, Snekkersten. Fæster hus 3 Rd.
efter Inger, Jens Hellesens

3. Skifte: Skifte eft Børge Michelsen, 10 Nov. 1761, Kronborg Amtstue Skifteprotk 1757-65 fol: 366.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 20.02.2009


NUMMER : F644 -761 ARKIVALIEDATO : 10.11.1761

BESKRIVELSE : Skifte eft Børge Michelsen

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotk 1757-65 fol: 366
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Børge Michelsen F644
Skifte, ARVINGER :
Anne Catrine Børgesdattr A25V
Magdalene Børgesdatter F25V
Birgithe Børgesdatter H25V
Skifte, ANDRE PERSONER :
Anders Mikkelsen 322
Michel Michelsen D644
Hans Michelsen E644INDHOLD :
--------'96
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1757-65 fol: 366

Anno 1761 d. 10 novbr. blev eftter foregaaende skeede tillysning og bekiendtgiørelse foretaget lovl. skiftte og deeling eftter fæste huusmanden Børge Michelsen og hustrue Margrethe Johansdatter som begge boede og døde paa Snekkersteen til erfahring om noget fra boens paa hæftende gield og besværing maatte kunde overskyde at komme til deeling imellem deres eftterladte 3de børn nembl.

Threins Børgesdatter 18 aar tiener udridderen Niels Ruller paa Esserum

Magdalene 6 aar ibid.

Birgithe Børgesdatter 1 aar opholder sig hos gamle Anders Michelsen paa Snekkersteen.

Ved forretningen mødte som formynder paa Thrine Børgesdatters veigne Hans Michelsen paa Snekkersteen, gl. Anders Michelsen ibid. paa Birgithe Børgesdatters veigne og Michel Michelsen ibid paa Magdalene Børgesdatters Veigne.
Skifttet forrettede regimentsskriver Plum ved fuldmægtig Gotlob Badstuber i overværelse af hr. birkedommer Rosted og de 2de mænd
Peder Larsen foged i Plejelt
Jens Pedersen foged i Nyrup
hvorom de nu fremlagde deres forretning som blev læst og lyder saaledes.

1 bord -,4,-
1 benk -,1, 8
1 do. -,-,12
1 fløy bord -,3,-
5 træ stoele 1,-,-
1 bilægger ovn 4,-,-
1 gl. bord -,-, 8
1 fyre kiste -,3,-
2de speiler -,3, 8
3 skilderier -,2,-
1 tabulet -,-, 2
1 do. -,-, 4
1 lidet skab -,-, 4
2 stk blaat trykt omhæng -,3,-
1 blaastribet overdhyne 3,3,-
1 linnet under do. 2,4,-
1 do. 2,-,-
1 do. 1,2,-
1 do. 1,-,-
1 do. 1,-,-
1 gl. dyhne vaar 1,-,-
1 hoved dyne -,4,-
2 do. -,4,-
1 do. -,1, 8
2 trække puder -,4,-
1 par blaargarns lagner 1,-,-
3 do. -,4, 8
1 do. -,-, 4
1 væst 1,-,-
1 do. med sølv knapper 2,-,-
1 natt trøye -,1,-
1 klædes kiol 2,4,-
1 do. vied -,4,-
1 sort væst -,2,-
1 par flødses buxer 1,2,-
1 par gl. do. -,-, 4
1 par nyt strømper -,1,-
2 skiorter 1,-,-
3 do. 1,3,-
2 par halv ærmer -,1,-
2 kraver -,2,-
1 silke tørklæde -,1, 8
1 par skoe spænder 1,-,-
1 par ?ænk knappe -,1,-
2 do. -,1,-
1 par skoe -,1, 8
1 par støvler 1,2,-
biblia -,3,-
8 par the kopper -,4,-
2 spøl kommer -,-, 8
4 the potter -,1,-
1 tin do. mælke kande og spøl komme -,4,-
12 stk. tin tallerkener -,4,-
3 stk. tin skeder -,-, 8
2 tin lysestager -,1,-
1 the kiedel -,4,-
1 do. -,3,-
1 kaaber potte -,1, 8
1 messing dørslag -,1,-
1 messing kiedel -,2,-
1 jern gryde 1,2,-
1 do. -,3,-
1 ild foed -,1,-
1 do. -,-, 8
1 rist, jærn pande og ildt. -,2, 8
3 jærn pander -,1, 8
1 øll kar -,-, 8
1 stand tønde -,-, 8
1 øre balle -,-, 6
1 halv tønde og 3 ? -,1,-
1 baad 7,-,-
1 do. 3,-,-
1/2 bundgarn 15 aaleruser 25,-,-
5 næringer 1,4,-
3 makrelgarn 2,-,-
5 torskegarn 3,-,-
6 flyndergarn 3,-,-
2 do. 2,-,-
2 do. og næringer 1,-,-
19 pund nyt utj. redskab 24,-,-
1 dræg -,4,-
1 do. -,4,-
1 rok -,-,12
1 do. -,-, 8

Hvilket forbemelte registrerede og vurderede gods som alt hvad disse 2de afdøde hafde eftterladt sig d. 6 febr. 1761 ved offentlig auction bliver bort solgt, som auctionsforretningen nærmere udviste ere saalydende og hvor eftter boets indgield og formue ialt naar auctions omkostningerne er fradragen er bragt til den
summa 226,-,79
Hvortil kommer dend afstaaelse som eftter kommeren
Niels Olsen af huuset til arvingerne har betalt 50,-,-

Peder Andersen huusmand paa Snekkesteen skylder
laante penge til sterfboen -,-,80
________________
Saa at boets fulde indtægt bliver 277,-,63

1) De afdødes begravelse deraf er manden som dend
der først døde af hans efterlevende enke bleven
bekosted, men enkens eller dend sidst afdødes
begravelse er af Anders Michelsen i Snekkesteen
bleven bekosted med 8,3, 4

2) Til afgl. mons Fersleffes sterfboe skylder
dette sterfboe auctionspenge for købt vahre paa
Michel Gundersens auction paa Snekkesteen holden
dend 18 decbr. 1759 som formynderen vidste at
være rigtig 20,2,10

3) Sr. Hellesen paa Snekkesteen for af hannem
bekommen tovværk og laante penge som af formynderen
bleven tilstaaed 10,3, 8

4) Videre fordrede bemt. Hellesen for at have
bekommen kalk og muursteen 2,2, 6

5) Claus Povlsen paa Bergmandalls Teigl værk
fordrede laante penge 10,-,-

6) Kiøbmand Gylden Helsingør fordrede for af
hannem bekommen 20 lispund hamp 23,2,-

7) Jacob Sodenes ligesaa laante penge
for bekommen vahre 5,2,-

8) Skipper Niels Gudmandsen boende i Schibe Kroge
i Schaane fordrede for 2 par af hannem bekommende
vadestøfler 2,4,-

9) Kiøbmand Sr. Plum i Helsingør ligesaa for
bekommen vahre -,4, 8

10) Skiftets bekostning 13,1,14
__________________
Summa boens udgield og besværing 97,2, 2

Som naar tages fra boens indgield og formue overskyder altsaa som kommer til deeling imellem børnene den summa 180,1,13
Deraf dend hver af døttrene udi arv tilfalder
hvor eftter forbemt. myndlingernes tilfaldne
arveparter, paa skiftte stædet til formynderne
enhver for sin myndling blev udleveret at imod
at de med hver for sig fra skifttets dato tilfalder
svarer myndlingene dend sædvanlige rente
5 procento aarlig rente. Hvilket de med deres naunes
undertegning herved skifttet forbinder sig til, de øvrige
fordringer blev ligeledes paa skifttestædet af de indkommende
auctions penge udbetalt, og som inted videre ved dette skiftte forefandt at erindre er samme saaledes sluttet og tilendebragt.
Actum ut supra B.M.Rosted
paa skifteforv. vegne
G. Badstuber

Som formyndere underskriver samt for de umyndiges arveparter som os er bleven udbetalt Qvitterer

Anders AMS Michelsen Hans HMS Michelsen
Michel Michelsen

som overværende
Peder Larsen Jens Pedersen


4. Skifte: Skifte eft. Hans Michelsen, 28 Jun. 1768, Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1765-73 fol. 454.

ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 20.02.2009


NUMMER : E644 -768 ARKIVALIEDATO : 28.06.1768

BESKRIVELSE : Skifte eft. Hans Michelsen

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1765-73 fol. 454
OPBEVARINGSSTED :
----------------\endash
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------\endash

Skifte, FOR :
Hans Michelsen E644
Skifte, ARVINGER :
Maria Hansdatter E645A
Skifte, ANDRE PERSONER :
Anders Michelsen Skjelbæk L644INDHOLD :
--------\endash
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1765-73 fol. 454

Anno 1768 den 10 juny blev efter forhen skeedte tillysning foretaged lovlig skifte og deeling efter huusmanden afg. Hans Mickelsen og hustrue Waldborg Hansdatter som begge boede og døde paa Snekkersteen til erfahring om noged fra gielden maatte overskyde til deeling imellem de afdødes efterladte arvinger, men som ingen af arvingerne i dag var mødt og altsaa ikke for tiiden kunde foretages noged i denne henseende udsadt til den 28de juny førstkommende da man vil forvende at saavel arvingerne som andre vedkommende saa betimmelig indfandt thi beror saaledes med dette skifte til den tiid.
Actum ut supra paa skifteforvalterens vegne
C.C. Rehfeldt


Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1765-73 fol. 454

Ao. 1768 den 28de juny blev dette skifte igien foretaget udi overværelse af de afdødes eeniste datter Maren Hansdatter og Anders Michelsen Skielbech paa Snedkersteen en broder til den afdøde. Skiftet forrettede hr. regimentsskriver Badstuber ved undertegnede Christian Rahfeldt udi overværelse af hr. Birkedommer Lottrup paa rettens veigne samt de 2de mænd
fogden Peder Larsen i Pleielt og
Jens Pedersen i Nyrup
som forhen har registreret og vurderet boet hvor da er passeret som følger no. 65
Specification
Paa eendeel gods og løsøre som ved offentlig auction bliver bortsolgt fredagen den 15 sept. afg. Hans Michelsen paa Snedkersteen tilhørende.

1 lidet fyrre bord -,2,-
1 fyrre benk -,-, 8
en ditto -,-, 8
½ dusin træe stoele 1,-,-
en stoel -,-, 8
en foed skammel -,-, 4
1 eege fløy bord -,4,-
et thee bord med brett -,3,-
et fyrre klædeskab 2,-,-
en drag kiiste 2,-,-
en ditto benk -,4,-
en træeseng med guelt omhæng 2,4,-
et speil -,1, 8
2 større skilderier -,1, 8
7 smaa ditto -,1, 8
3 porceliens krukker -,-, 6
en kaal skaal -,-, 8
en blaastribet olmerdugs overdyne 2,-,-
en brunstribet ditto 1,-,-
en blaastribet under ditto 2,-,-
en ditto 1,4,-
en ditto 1,4,-
en blaastribet underdyne 2,-,-
en ditto blaastribet 2,-,-
2 lindede hoveddyner 1,-,-
en ditto -,2,-
1 blaastribet hovedpude -,2, 8
3 gl. ditto -,2, 8
1 par blaargarns lagen -,3,-
et par ditto -,3,-
et par ditto -,3,-
et par ditto -,3,-
et par ditto -,3,-
et par ditto -,3,-
et par ditto -,3,-
et par ditto -,3,-
en dreiels dug -,3,-
en ditto -,3,-
en ditto -,3,-
en ditto -,3,-
en ditto -,3,-
en ditto -,3,-
2 servietter -,3,-
2de ditto -,2,-
2de ditto -,2,-
fire gl. ditto -,2, 8
et par linnede skiorter -,4,-
2de ditto -,4,-
2de ditto -,4,-
et par linned skiørt -,3,-
et par ditto -,3,-
en ditto -,1, 8
et kartuns senge teppe -,2,-
et lidet ditto -,1,-
en hatt -,1,-
en hvid klædes sartut -,3,-
en gl. brun kiol -,4,-
en ditto vest -,4,-
en sort ditto og et par buxer -,3, 8
trøye vest og buxer -,1, 8
en vadmels trøye -,1,-
3 par gl. strømper -,-, 8
et par sorte ditto -,-, 4
en gl. rød hue og et par vanter -,1, 8
et par rosvartes skoe -,1, 8
et huus postil -,3,-
en bibel -,1, 8
en bønne bog -,1,-
5 smaa bøger -,1,-
et gammelt skab med lidet skramlerie -,-, 8
et bage trug -,-, 8
2 gl. hakke bretter -,1,-
et brygger kar -,-,12
et ditto -,-, 8
en gl. vand spand -,-, 4
en øre ballie -,-, 8
en ditto -,-, 4
2 smaae strepper -,-, 4
en stander tønde -,-, 4
en ditto -,-, 8
en øll halv tønde -,-, 8
4 silde fierdinger -,-,12
5 ditto -,1,-
2 halv ankere -,-, 8
2 gl. gryn bøtter -,-, 4
en øll tragt og en træe skaal -,-, 2
en gl. æske -,-, 4
2 gl. fiske truge -,-, 4
2 gl. kurve -,-, 4
noget gl. jern thøi -,1,-
2 smaae børster -,-, 8
en kobber potte -,5,-
en thee kiedel -,5,-
en kobber ildpande -,-, 8
en jern gryde -,3,-
en ditto -,2,-
en ditto -,1, 8
2 smaa ditto -,3,-
2 jern pander -,1,-
2 ditto -,1,-
1 ildfoed -,1,-
en ditto -,-, 8
1 ildtang og en ild skuffe -,-, 8
2 rister -,-, 8
et rivejern og en kaal kniv -,-, 8
en peber og en senneps qvern -,-, 4
et salt kar -,-, 2
2 messing lysestager -,2,-
2 ditto -,1, 8
3 tin fade væg 10 pund -,1, 8
6 ditto tallerkener væg 5 pund -,-,12
8 ditto 8 pund -,-,12
9 gl. ditto 9 pund -,-,12
en tin skaal -,1, 8
et krus med tin laag -,-, 4
6 porcelains tallerkener -,2,-
en gl. dito -,-,14
6 ditto -,3,-
en løgte og et dørslag -,1,-
en blik kastte kande -,1,-
en messing ditto 1,-,-
en sort thee potte -,-,12
en ditto -,-,12
en ditto -,-,12
en spølkom -,-, 8
en sukker bøtte og en melke kande -,-,12
en fløde skaal -,-, 4
½ dosin thee kopper -,3,-
et par ditto -,-, 8
en blye daase -,-, 2
en liden urtepotte -,-, 4
½ dosin glas -,2, 4
5 glas -,1, 8
3 thombachs skeer -,1, 8
en kaffe mølle -,1,-
16 flasker -,2,-
en haspe og en garnvinde -,-, 8
en hampe rok -,1, 8
en hør ditto -,1,-
3 par gardiner med kappe 1,-,-
9 løs holter -,4,-
4 fyrre bretter -,-, 8
1 stk. træe til en karstoel -,-, 2
en grav spade -,-, 8
et gl. eege træe -,1, 8
et gl. senge teppe -,-, 8
et stk. gl. eege træe -,-, 8
en liden stige -,-, 4
Ruuser
no.1 en ruuse 1,2,-
2 en ditto -,4,-
3 en ditto 1,-,-
4 en ditto 1,4,-
5 en ditto 1,-,-
6 en ditto 1,-,-
7 en ditto 1,1,-
8 en ditto 1,1,-
9 en ditto 1,-, 8
10 en ditto 1,-,-
11 en ditto -,4,-
12 en ditto -,4,-
13 en ditto -,5,-
14 en ditto -,5,-
15 en ditto 1,-,-
16 en ditto 1,-,-
17 en ditto 1,-,-
18 en ditto 1,-,-
19 en ditto 1,-,-
20 en ditto -,4,-
21 en ditto 1,-,-
22 en ditto 1,-,-
23 en ditto 1,-,
24 en ditto 1,-,-
25 en ditto 1,-,-
en nye aale rad 1,-,-
en gl. ditto -,3,-
et stk. rad -,1, 8
en enkel rad -,4,-
en utiæret rad 1,-,-
Aale kurver
4 aale kurver a 8 sk. -,2,-
4 ditto -,2,-
4 ditto -,2,-
3 ditto -,2,-
4 ditto -,2,-
en klaav og en line -,2,-
et bundt gl. bast reb -,1, 8
16 vavrer -,2,-
een deel gl. fler 1,-,-
et bundt 10 reb -,5,-
et bundt ditto -,4,-
et bundt ditto -,4,-
9 stk. gl. reb -,3,-
Makrel garn
et stompe makrelgarn 1,-,-
2 ditto 1,-,-
3 ditto 1,-,-
et flynder garn 1,-,-
2 ditto 1,-,-
en stompe -,1, 8
2 silde manser -,1, 8
2 ditto -,3,-
2 ditto -,3,-
3 ditto -,1,-
et bundt nerring -,1, 8
et bundt tiæret veiler -,1,-
et ditto -,1,-
et bundt utiæret garn -,-, 8
4 pund hamp -,1, 8
1 pund hampe blaar -,1, 8
1 par venduers rammer og karmer 2,-,-
et par ditto 2,-,-
en halv baad 2,-,-
3 kraage true -,1,-

Hvorefter boets gandske formue er med huuset i bereignet udbragt til, naar auctions omkostningerne er afdraget. 280,2,10

Og som ingen paa skifte rættens tilspørgende hvidste noged viidere at anmelde boet til bæste at bereigne saa anføres herimod gielden der er følgende.

1) madame Sl. Plums fordrede efter i hænde havende obligation udgiven af Hans Mickelsen den 2den january 1758 og tinglyst den 19de apriil 1758 capital 100 rd. med resterende 4 aars rente fra 11 decembr. 1763 til 11 juny 1768 ialt 122,3,-

2) Sr. Hellesen paa Snedkersteen fordrede efter regning af 11tedecembr. 1767 hvorfore hand har havt pant som nu paa auction blev bortsolgt 3,-,-

3) Chresten Pedersen paa Snedkersteen fordrede efter beviis af 3 juny 1766 som er forstragt til Hans Mickelsens hustrues begravelse
20,-,-

4) Sr. Hellesen paa Snedkersteen fordrede efter regning af 24 octobr. 1767 hvoraf til begravelsen af Hans Mickelsen er forstrakt
20 rd. 1 mk. 10 sk. 31,4,11

5) Blyetæcker Hans Truelsen Holm fordrede efter i hænde havende obligation af 11te juny 1767 og tinglyst den 15 august 1767 den summa med 2 aars rente til 11 juny 1768 44,-,-

6) bonden Hans Jensen i Søeholm fordrede efter i hende pante obligation af dato 15 marty 1761 100 rd med 1 1/4 aars renter
106,1, 8

7) madm. Sl. Plums fordrede efter beviis af 24 juny 1763
50,-,-

8) Anders Mickelsen Skielbech paa Snedkersteen fordrede efter regning af 24de january 1768 16,2,-

9) Sr. Gylden i Helsingøer efter revers af february 1764 og regning af 19 novembr. ditto aar ialt 45,2,-

10) Sr. Sprunch i Helsingøer ligesaa efter regning som arvingerne var bekiendt dateret 21 octobr. 1767 18,1, 8

11) smeden Niels Jensen paa Snedkersteen efter regning af 10de septembr. 1767 som blev tilstaaet 1,1, 8

12) Kirsten Sl. Nicolais fra Locherup efter regning af 20de octobr. 1767 3,-,-,

13) Jens Andersen i Toelt efter beviis af 15 marty 1768
12,4,12

14) Niels Olsen i Tipperups Mølle lod fordre ved riide fogden Sr. Lam som blev tilstaaet 5,-,-

15) Karen Sl. Instesens i Helsingøer efter regning af 6 juny 1768 som blev tilstaaet 6,3,1

16) Christopher Markum i Helsingøer efter brev af 9 juny 1768
1,-,-

17) Giert Nielsen i Helsingøer ligesaa efter regning af 9 septembr. 1767 tilstaaet 12,-,-

18) Niels Andersen i Kaalsbech for leverte kiød som blev tilstaaet
5,-,-

Resterende 1½ aars huuspenge 1,3,-

Skiftets omkostninger 15,5,14
_________________
Summa boets besvær 427,2,15

Som naar lignes imod indtægten erfahres at boet icke er tilstrækkelig paa 147,3, 5

Vor fore bemelte regninger og gields breve ere saalydende, altsaa bliver berørte stervboets formue paa creditorene at repartere saaledes som følger.
(Herefter den reducerede udbetaling)
Da saavidt var bleven behandlet lovede nærværende creditorer imod deres paa dette skifte brev tegnede qvittering udbetalt hvad enhver efter skiftebrevets indhold er tillagt og kunde tilkomme efter deres fordringers natur og beskaffenhed og som ei videre forefaldt at erindre men vedkommende lovede at holde skifte rætten uden ansvar for dette skiftes holdelse saa er denne forretning hermed sluttet.
Datum ut supra paa skifteforvalterens vegne
C.C. Rehfeldt
som overværende
Maren MHD Hansdatter Anders Mikkelsen Schelbech

Som creditorer udbetalt os vores fordringer efter dette skifte hvorfore qvittere

Hans HIS Jensen Niels NAS Andersen
Søholm Jens IAS Andersen
Toelt
paa Tipperups Møllers vegne
Peder Larsen

Anders Michel Skielbech Christen CPS Pedersen
Snekkersteen

Kirsten KNS Nicolais paa Gierts vegne i Helsingøer
i Lockerup N. Møller


5. Auktion, 18 Sep. 1867, Snekkersten. I. F. Lottrup
Kongelig Bestalter Birkedommer ved Cronborg Rytter District

C. Bles
Kongelig bestalter Birkeskriver sammestæds

Giør vitterligt at

Aar 1767 den 18de septb. blev eftter Hr. regimentskriver Badstubers foranstaltning foretaget og holdt offentlig auktion over afgangne Hans Michelsens paa Snedkersteen hans forhen iboende eiendoms huus eftter at samme her inden Cronborg Rytterdistrict Birke-Tings Ret betimelig var bleven bekiendtgiørt hvilket huus med ald destten tilliggende eftter adskillige bud og overbud blev Sr. Hans Hellesen paa Snedkersteen tilslagen for den summa 80 Rd. skriver firesinds tiuge Rixdaller alt ifølge de conditioner som paa auctions stædet lydelig blev oplæst og bekiendtgiort og er af følgende indhold.
Conditioner
Hvoreftter forrige huusmand afgangne Hans Mickelsen paa Snedkersteen hans eiendoms huus der bestaar af 7 fag muur og bindingsværk item med Teil behang


Billede

Hans blev gift med Walborg Hansdatter i 1742. (Walborg Hansdatter blev født i 1720, døde den 18 Jun. 1766 i Snekkersten og blev begravet den 24 Jun. 1766 i Tikøb Kirkegård.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia