pil
Gunder Michelsen
(1650-)
Birte Olsdatter
(1660-1719)
Ingel Pedersen
(Ca. 1650-)
Kromand Michel Gundersen Fisker
(1688-1759)
Karen Svendsdatter
(1680-1719)
Anders Mikkelsen
(1715-1769)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Anna Christine Pedersdatter

Anders Mikkelsen

  • Født: 2 Mar. 1715, Snekkersten
  • Dåb: 10 Mar. 1715, Tikøb kirke
  • Parforhold: Anna Christine Pedersdatter i 1737
  • Død: 15 Maj 1769, Snekkersten i en alder af 54 år
  • Begravet: 21 Maj 1769, Tikøb Kirkegård
Billede

punkttegn  Dåbsnotater:

Daab Snekkersten dom invocavit d. 10 marts 1715 Kirkebog s.132
Anders,
Michel Gundersens søn
Inger, Jens Hellesens paa Snechersteen bar barnet
faddere
Anna Maria Gundersdatter
Hans Berentsn
Svend Persen
Christen Persen
Anna Michelsdatter
alle aft Snechersteen.

punkttegn  Begravelsesnotater:

Død Tikøb ca. 15 maj begr. trinit d. 21 maj 1769
Kirkebog s.118
Fra Snekkersten Anders Mikkelsen

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

1. Skifte: Skifte eft. Karen Svendsdatter, 10 Okt. 1719, Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1712-21 fol: 407.

ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 07.02.2009


NUMMER : 645 -719 ARKIVALIEDATO : 10.10.1719

BESKRIVELSE : Skifte eft. Karen Svendsdatter

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1712-21 fol: 407
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Karen Svendsdatter 645
Skifte, ARVINGER :
Michel Gundersen 644
Anders Mikkelsen 322
Hans Michelsen E644
Michel Michelsen D644
Børge Michelsen F644
Skifte, ANDRE PERSONER :INDHOLD :
--------'96
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1712-21 fol: 407

Anno 1719 d. 10 octobr. blev eftter forhend giorde tillysning skiftte og deeling eftter Michel Gundersens afgangne Sal. hustrue Karen Svendsdatter. Imellem bemelte Michel Gundersen og 4re begge deres sammen auflede børn naunl.

Anders Michelsen 4re aar gl.
huis formynder blev morfaderen Ingel Pedersen i Saunte

Hans Michelsen 3 aar gl.
formyndere blev Jens Hansen paa Espergierde

Michel Michelsen 1½ aar gl.
hans formyndere blev Christen Pedersen paa Sneckesteen

og Børge Michelsen 3/4 aar gl.
huis formyndere blef faderen Michel Gundersen ibid.
Skiftted blev forvalted af Kongl. Mayts. Krigsraad og Amts forvalter Lorents Juhl. Vorderings mændene vare
Peder Ibsen og
Olle Hellesen paa Sneckesteen
og fogden Niels Ollesen i Nyrop
Blev da fremvist og kom til vurdering som følger

I Stuen

1 bord -,2,-
1 benck under vindevet -,1, 8
1 eege vraaskab med laas for -,1,-
1 benck for bordet -,-, 8
3de bagstoele -,3,12
1 slaug benck -,2,-
1 gl. loie benck -,-, 6
1 gl. førre kiste -,-, 8
1 skrin med laas -,1,-
1 jern kackelofuen 9,-,-
2de flindter 3,-,-
Lin Klæder
2de blaargarns lagen -,3,-
2de dito -,3,-
2de dito -,3,-
2de dito -,2,-
1 dreiels dug -,3,-
1 gl. dito -,1, 8
1 blaargarns dug -,1,-

Qvindens Gangklæder
1 sort ulden damaskes kioll 7,-,-
1 skiørt af dantzig tøy -,3, 8
2de serke -,3,-
1 callemankes trøye -,2,-
1 hue med hat -,2,-
1 dito -,2,-
2de tørklede 1 fore klede 1,-, 8
1 eegekiste med laas 3,2,-
2de gl. par lagen -,-, 8
11 ruuser med behør 60,-,-
9 sillegarn 15,3,-
2de nye sille mandser 2,2,-
2de machrele garn 5,-,-
11 flønder garn 9,2,-
1 horn fiske garn 3,1,-
2de drege med 2de cordeller
tønder og tønde linner 6,-,-
1 kloe af jern -,3, 8
1 baad med 4re aarer og seigl 12,-,-

1 sort draget koe 7,-,-
1 kaaber kiedel 4,-, 8
1 messing kiedel 1,-,-
1 dito -,-,12
1 pande jern -,1, 8
1 træ foed -,1,-
1 dito -,-,10
1 ildtang -,-, 8
1 gl. saug -,-,12
1 øl tønde -,2,-
1 half øltønde -,1, 8
3 stander tønder -,2, 8
1 balle -,1, 4
3de sille fieringer -,1, 8
1 malke kande -,-, 6
1 gl. gryn kar -,-, 8
1 ørre balle -,-,10 ______________
Summa boens formue 166,-,-
Huusets bygning haver manden kiøbt for reede penge
huor fore det og nu bør komme boet tilgode eftter
desen vurdering 14,-,-

Derimod boens besværing og bortskyldig gield

Restantz til regiments cassen neml.
january aprilj og julj qvartaler i all af huuset,
jorden og stadet udi stranden eftter speciel regning 8,2,14

Ellers anden bortskyldig gield eftter mandens egen
tilstaaelse for de umyndiges formyndere vare bevist
og beløb udi alt til 90,-,-

Skifttes forvaltere for sin umag med skifttet
at forrette blev tillagt 4,-,-
for 2 ark papir at fuldskrive
eftter loven a 5 mk. er 1,2,-
Vurderingsmændene med fogden 3,-,-
tillysnings penge -,1,- 8,3,-
_____________
Summa boens besværing 107,1,14

Liqvideret boens besværing mod desen formue bliver
altsaa til deeling imellem faderen og børnene 72,2, 2

Deraf tilkommer faderen Michel Gundersen 36,1, 1
og børnene dend anden halve part 36,1, 1


som er paa huer søns part eller broder lod 9,-, 4 1/4
Faderen tilbød at motte af kierlighed til sine børn
legge 3 mk. 11 3/4 sk. til huer barns lod og iall
3 d. 2 mk. 15 sk. saa at huer barn nu tilkommer 10,-,-

Hvilket børnegods 40 sletted. hos Michel Gundersen bliver bestaaende, og formedelst børnene ere smaa og umyndige svarer hand ingen rendte der af forend de kand selv fortiene deres klæde og føde. Imidlertid haver formynderne med samme gods god tilsiuhn at ej noget deraf forkommer, de resterende skatter, saavel som dend anden bortskyldige gield og skifttets bekostning anlovede hand med tid og leilighed til enhuer at betale huorfore ej noged udleg dertil blev giord. Samtlige paa skifttet tilstede verende børnenes formyndere og vurderings mændene blev tilspurdt om de noget videre vidste som burde komme boed og børnene tilgode huor til de suarede nej, og som ej videre med dette skifte var at giøre er det hermed paa foreskreven maader slutted og til ende bragt
Datum skiftte stedet ut supra.


2. Fæste, 1758, Snekkersten. Fæster 1/4 fiskestade og 1/2 hus 2 Rd.
efter faderen Mikkel Gundersen

3. Skifte: Skifte eft Børge Michelsen, 10 Nov. 1761, Kronborg Amtstue Skifteprotk 1757-65 fol: 366.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 20.02.2009


NUMMER : F644 -761 ARKIVALIEDATO : 10.11.1761

BESKRIVELSE : Skifte eft Børge Michelsen

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotk 1757-65 fol: 366
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Børge Michelsen F644
Skifte, ARVINGER :
Anne Catrine Børgesdattr A25V
Magdalene Børgesdatter F25V
Birgithe Børgesdatter H25V
Skifte, ANDRE PERSONER :
Anders Mikkelsen 322
Michel Michelsen D644
Hans Michelsen E644INDHOLD :
--------'96
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1757-65 fol: 366

Anno 1761 d. 10 novbr. blev eftter foregaaende skeede tillysning og bekiendtgiørelse foretaget lovl. skiftte og deeling eftter fæste huusmanden Børge Michelsen og hustrue Margrethe Johansdatter som begge boede og døde paa Snekkersteen til erfahring om noget fra boens paa hæftende gield og besværing maatte kunde overskyde at komme til deeling imellem deres eftterladte 3de børn nembl.

Threins Børgesdatter 18 aar tiener udridderen Niels Ruller paa Esserum

Magdalene 6 aar ibid.

Birgithe Børgesdatter 1 aar opholder sig hos gamle Anders Michelsen paa Snekkersteen.

Ved forretningen mødte som formynder paa Thrine Børgesdatters veigne Hans Michelsen paa Snekkersteen, gl. Anders Michelsen ibid. paa Birgithe Børgesdatters veigne og Michel Michelsen ibid paa Magdalene Børgesdatters Veigne.
Skifttet forrettede regimentsskriver Plum ved fuldmægtig Gotlob Badstuber i overværelse af hr. birkedommer Rosted og de 2de mænd
Peder Larsen foged i Plejelt
Jens Pedersen foged i Nyrup
hvorom de nu fremlagde deres forretning som blev læst og lyder saaledes.

1 bord -,4,-
1 benk -,1, 8
1 do. -,-,12
1 fløy bord -,3,-
5 træ stoele 1,-,-
1 bilægger ovn 4,-,-
1 gl. bord -,-, 8
1 fyre kiste -,3,-
2de speiler -,3, 8
3 skilderier -,2,-
1 tabulet -,-, 2
1 do. -,-, 4
1 lidet skab -,-, 4
2 stk blaat trykt omhæng -,3,-
1 blaastribet overdhyne 3,3,-
1 linnet under do. 2,4,-
1 do. 2,-,-
1 do. 1,2,-
1 do. 1,-,-
1 do. 1,-,-
1 gl. dyhne vaar 1,-,-
1 hoved dyne -,4,-
2 do. -,4,-
1 do. -,1, 8
2 trække puder -,4,-
1 par blaargarns lagner 1,-,-
3 do. -,4, 8
1 do. -,-, 4
1 væst 1,-,-
1 do. med sølv knapper 2,-,-
1 natt trøye -,1,-
1 klædes kiol 2,4,-
1 do. vied -,4,-
1 sort væst -,2,-
1 par flødses buxer 1,2,-
1 par gl. do. -,-, 4
1 par nyt strømper -,1,-
2 skiorter 1,-,-
3 do. 1,3,-
2 par halv ærmer -,1,-
2 kraver -,2,-
1 silke tørklæde -,1, 8
1 par skoe spænder 1,-,-
1 par ?ænk knappe -,1,-
2 do. -,1,-
1 par skoe -,1, 8
1 par støvler 1,2,-
biblia -,3,-
8 par the kopper -,4,-
2 spøl kommer -,-, 8
4 the potter -,1,-
1 tin do. mælke kande og spøl komme -,4,-
12 stk. tin tallerkener -,4,-
3 stk. tin skeder -,-, 8
2 tin lysestager -,1,-
1 the kiedel -,4,-
1 do. -,3,-
1 kaaber potte -,1, 8
1 messing dørslag -,1,-
1 messing kiedel -,2,-
1 jern gryde 1,2,-
1 do. -,3,-
1 ild foed -,1,-
1 do. -,-, 8
1 rist, jærn pande og ildt. -,2, 8
3 jærn pander -,1, 8
1 øll kar -,-, 8
1 stand tønde -,-, 8
1 øre balle -,-, 6
1 halv tønde og 3 ? -,1,-
1 baad 7,-,-
1 do. 3,-,-
1/2 bundgarn 15 aaleruser 25,-,-
5 næringer 1,4,-
3 makrelgarn 2,-,-
5 torskegarn 3,-,-
6 flyndergarn 3,-,-
2 do. 2,-,-
2 do. og næringer 1,-,-
19 pund nyt utj. redskab 24,-,-
1 dræg -,4,-
1 do. -,4,-
1 rok -,-,12
1 do. -,-, 8

Hvilket forbemelte registrerede og vurderede gods som alt hvad disse 2de afdøde hafde eftterladt sig d. 6 febr. 1761 ved offentlig auction bliver bort solgt, som auctionsforretningen nærmere udviste ere saalydende og hvor eftter boets indgield og formue ialt naar auctions omkostningerne er fradragen er bragt til den
summa 226,-,79
Hvortil kommer dend afstaaelse som eftter kommeren
Niels Olsen af huuset til arvingerne har betalt 50,-,-

Peder Andersen huusmand paa Snekkesteen skylder
laante penge til sterfboen -,-,80
________________
Saa at boets fulde indtægt bliver 277,-,63

1) De afdødes begravelse deraf er manden som dend
der først døde af hans efterlevende enke bleven
bekosted, men enkens eller dend sidst afdødes
begravelse er af Anders Michelsen i Snekkesteen
bleven bekosted med 8,3, 4

2) Til afgl. mons Fersleffes sterfboe skylder
dette sterfboe auctionspenge for købt vahre paa
Michel Gundersens auction paa Snekkesteen holden
dend 18 decbr. 1759 som formynderen vidste at
være rigtig 20,2,10

3) Sr. Hellesen paa Snekkesteen for af hannem
bekommen tovværk og laante penge som af formynderen
bleven tilstaaed 10,3, 8

4) Videre fordrede bemt. Hellesen for at have
bekommen kalk og muursteen 2,2, 6

5) Claus Povlsen paa Bergmandalls Teigl værk
fordrede laante penge 10,-,-

6) Kiøbmand Gylden Helsingør fordrede for af
hannem bekommen 20 lispund hamp 23,2,-

7) Jacob Sodenes ligesaa laante penge
for bekommen vahre 5,2,-

8) Skipper Niels Gudmandsen boende i Schibe Kroge
i Schaane fordrede for 2 par af hannem bekommende
vadestøfler 2,4,-

9) Kiøbmand Sr. Plum i Helsingør ligesaa for
bekommen vahre -,4, 8

10) Skiftets bekostning 13,1,14
__________________
Summa boens udgield og besværing 97,2, 2

Som naar tages fra boens indgield og formue overskyder altsaa som kommer til deeling imellem børnene den summa 180,1,13
Deraf dend hver af døttrene udi arv tilfalder
hvor eftter forbemt. myndlingernes tilfaldne
arveparter, paa skiftte stædet til formynderne
enhver for sin myndling blev udleveret at imod
at de med hver for sig fra skifttets dato tilfalder
svarer myndlingene dend sædvanlige rente
5 procento aarlig rente. Hvilket de med deres naunes
undertegning herved skifttet forbinder sig til, de øvrige
fordringer blev ligeledes paa skifttestædet af de indkommende
auctions penge udbetalt, og som inted videre ved dette skiftte forefandt at erindre er samme saaledes sluttet og tilendebragt.
Actum ut supra B.M.Rosted
paa skifteforv. vegne
G. Badstuber

Som formyndere underskriver samt for de umyndiges arveparter som os er bleven udbetalt Qvitterer

Anders AMS Michelsen Hans HMS Michelsen
Michel Michelsen

som overværende
Peder Larsen Jens Pedersen


4. Skifte: Skifte eft. Anders Michelsen, 27 Mar. 1770, Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1765-73 fol.565b. ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 04.02.2009


NUMMER : 322 -770 ARKIVALIEDATO : 27.03.1770

BESKRIVELSE : Skifte eft. Anders Michelsen

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1765-73 fol.565b
OPBEVARINGSSTED :
----------------\endash
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------\endash

Skifte, FOR :
Anders Mikkelsen 322
Skifte, ARVINGER :
Anders Andersen D322
Ole Andersen E322
Maren Andersdatter A323
Karen Andersdatter C323
Ranuld Andersdatter 161
Hellena Andersdatter G323
Anna Chatarina Andersdatter H323
Skifte, ANDRE PERSONER :
Niels Olsen A322INDHOLD :
--------\endash
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1765-73 fol. 565b

Ao. 1770 den 27de marty blev efter foregaaende tillysning ved Cronborg Amts Birketing foretaget skifte her paa Esseroms Regiments Skrivestue efter fiskeren afg. Anders Michelsen paa Snedkersteen til deeling imellem enken Anna Kirstine Pedersdatter og den afdødes efterladte børn nemlig.

Anders Andersen 25 aar gl.

Ole Andersen 23 aar gl.

Maren Andersdatter gift med Niels Olsen fisker paa Snedkersteen som paa hendes vegne var tilstæde
item.
Karen Andersdatter

Randel Andersdatter

Helena Andersdatter

Anna Cathrina Andersdatter

Skiftet forrettede hr. regimentsskriver Badstuber ved fuldmægtig Hans Langsted udi overværelse af hr. birkedommer Lottrup. Ved forretningen var og tilstæde enken selv med laugværge Jeppe Pedersen paa Snedkersteen, saa og de myndige arvinger saavelsom de umyndiges formyndere nemlig.
Hans Olsen
item de 2de fogder
Peder Larsen i Pleielt
Jens Pedersen
som ved registrerings forretningen havde været overværende hvilken de nu fremlagde til eftersyn og er saalydende.

1 eege slag bord 2,-,-
1 lidet fyrre bord -,2,-
1 fyrre benk -,1, 8
1 gl. lod benk -,1, 8
4 spaane stole 1,-,-
1 træe stol -,1, 8
1 jern kakkelovn 6,-,-
1 klæde skab 2,-,-
1 standseng med blaae omhæng 1,-,-
1 ditto -,3,-
1 ditto -,2, 8
1 rødstribet olmerdugs overdyne 3,2,-
1 blaastribet ditto 2,2,-
1 ditto 1,2,-
1 linned blaastr. ditto underdyne 1,4,-
1 ditto 1,-,-
1 ditto 2,4,-
1 ditto hvid linned -,4,-
1 rødstribet ditto 1,-,-
1 rødstribet olmerdugs hoveddyne -,4,-
3 blaastr. ditto -,5,-
2 treke puder med vaar 1,2,-
1 blaastribet ditto -,1, 8
1 par lerreds lagner 1,1, 8
6 par blaarlærreds ditto 4,-, 8
1 par pudes vaar -,4,-
1 lærreds haandklæde -,1, 8
1 blaargarns ditto -,-, 8
1 dreiels dug 1,2,-
2 blaargarns ditto -,3,-
1 hat -,1, 8
1 blaae kiol 1,-,-
1 blaae vadmels trøie -,2,-
1 par vadmels buxer -,1, 8
2 par hvide strømper -,2,-
1 par skoe og 1 par støvler 1,4,-
3 par lærreds skiorter 4,-,-
1 halsklud og 1 krave -,1, 8
1 speil -,4,-
1 slag benk -,2,-
1 lidet madskab -,1, 8
1 kobber kiedel 3,-,-
1 ditto 2,1, 8
1 ditto potte -,4,-
1 ditto thee kiedel -,3,-
1 jern gryde 1,2,-
1 ditto -,1, 8
1 ditto 1,-,-
1 liden dito -,1,-
1 mindre ditto -,-, 8
1 jern pande -,1, 8
1 ditto -,-, 8
1 ditto -,-, 8
1 gl. thee kiedel -,1, 8
1 liden messing kiedel -,-, 8
2 ildfødder -,2,-
1 ildtang og rist -,1, 8
1 blik tragt og dørslag -,-, 8
1 tin suppe fad -,4,-
1 ditto -,3,-
2 smaa fade -,2,-
2 dusin tallerkener 4,-,-
4 tin skeer -,-, 8
1 jern fyrfad -,-, 4
1 brygger kar -,2,-
1 ditto -,1, 8
1 øre balle -,-, 8
1 øll tønde -,1,-
2 stand tønder -,1,-
6 silde fierdinger -,1,-
1 haand qvern 1,-,-
1 bage trug -,1, 8
3 sæcke -,1, 8
1 riis øxse -,-, 8
2 jern vegge -,-, 8
1 bue saug -,-, 4
1 slibe steen -,-, 8
1 vandspand og 1 strippe -,1,-
1 klæde kurv -,1,-
1 hancke kurv -,-, 8
1 spinde rok 1 hampe ditto -,4, 8
1 haspe 1 garn vinde -,1, 8
1 øll træe flaske -,-, 4
1 hacke og 1 grav spade -,-, 8
1 bære bor -,-, 4
1 jern stang -,1, 8
1 bancke skammel -,-, 8
1 huus postil -,4,-
1 gl. bibel -,1,-
4 gl. psalmebøger -,1,-
1 brun ringet koe 5,-,-
1 soe og 3 grisse 1,4,-
1 hiul bør -,-, 8
30 aale ruser med behør 40,-,-
10 flyndergarn 5,-,-
6 silde garn 3,-,-
5 makrel garn 1,4,-
7 næringer 2,2,-
1/3 bundgarn 3,-,-
2 dræcke med behør 3,-,-
1 baad med seil og aarer 12,-,-
1 ditto 8,-,-
1 jern bismer 1,-,-
Hvorefter boets gandske indgield og formue beløber _______________
sig til den summa 155,3,-

Hvilket var alt hvad de tilstædeværende vidste at angive og som boet til bædste kunde bereignes, altsaa følger dens udgield og besværing

1) Den afdødes begravelse var af encken betalt, og hvorimod hun paastoed vederlag af lige saa meget 20,-,-

2) Indestaaende børnegods
a) eftter skiftte af 30te januar 1761 eft.
afg. Michel Gundersen paa Snedkersteen for
myndlingen Birgitte Børgesdatter 11,-,-

b) efter skifttet af 10de novembr. eft. afg.
Børge Michelsen og hustrue for ovenmeldte myndling 60,-,-

Hvoraf de 60 rd. er udsadt paa rente imod 2den prioritet
og pante rettighed udi et huus i Helsingøer beliggende
udi st. Anna gade tilhørende Jochum Holmstrøm bødker,
altsaa indestaar endnu 11,-,10

3) Skiftets bekostning 10,1, 6
______________
Summa boets udgield 41,2,-

Som naar fradrages dets indtægt overskyder til deeling
den summa 114,1,-

Hvoraf enken nyder det halve som er 51,-, 8
og børnene det andet halve saaledes
at sønnerne nyder 12,4, 1 7/9
og hver af pige børnene 6,2, 8/9

Hvilke arveparter tillige med det foranførte indestaaende børnegods bliver udi boet indestaaende de myndige saavelsom de umyndiges for hvilke sidstes arvelodder formynderen Niels Olsen bliver ansvarlig som herved bepligtes med boet at have nøiagtig indseende det samme ikke saaledes forringes at jo de umyndige deres arvelodder uskadt kand bekomme naar de kommer til deres myndige aar og alder, iøvrigt lovede de tilstædeværende at holde skiftte retten kravesløs i ald maade og som intet videre forefaldt ved dette skiftte at erindre er det saaledes sluttet og til endebragt
Datum ut supra paa skifteforvalterens vegne
Langsted

enkens navn laugværgens navn
Anna AKPD Kirstine Jeppe Pedersen
Pedersdatter

de myndige arvinger som formynder for de umyndige
Anders AAS Andersen Niels NOS Olsen

til vitterlighed
Peder Larsen
Billede

Anders blev gift med Anna Christine Pedersdatter, datter af Væver Peder Ibsen og Maren Andersdatter, i 1737. (Anna Christine Pedersdatter blev født den 19 Apr. 1709 i Snekkersten, dåb den 28 Apr. 1709 i Tikøb Kirkegård, døde den 8 Mar. 1773 i Snekkersten og blev begravet den 14 Mar. 1773 i Tikøb Kirkegård.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia