pil
Hans Mogensen
(1696-1755)
Kirsten Pedersdatter
(1702-1771)
Lars Pedersen
(1695-1738)
Anne Malene Johansdatter
(1690-1734)
Fisker Mogens Hansen
(1726-1795)
Anne Marie Larsdatter
(1721-1780)
Maren Mogensdatter
(1758-)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Hans Davidsen

Maren Mogensdatter

  • Født: 18 Nov. 1758, Humlebæk
  • Dåb: 26 Nov. 1758, Asminderød sogn
  • Parforhold: Hans Davidsen i 1780
Billede

punkttegn  Generelle notater:

Født Humlebæk ca. 18 november 1758 døbt 27 p. trin d. 26/11
kirkebog s. 5
Mogens Hansen paa Humlebæk med sin hustru Ane Marie Larsdatter, en
datter til daaben kaldet Maren.
Ane, Rasmus Johans hustrue ibid. bar hende til daaben, geleidet af
Hans Mogensens datter Reinild Hansdatter ibid.
Fad:
Kromanden Andreas Løwgreen
Svend Johansen
Rasmus Jensen
Povel Svendsen
Hans Pedersens dreng
Morten Hansen alle fra Humlebæk.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hendes liv:

1. Skifte: Skifte eft. Anne Marie Larsdatter, 13 Jul. 1780, Krogerup Gods Skifteprotk. 1751-1806 fol: 173.

ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 02.02.2009


NUMMER : 169 -780 ARKIVALIEDATO : 13.07.1780

BESKRIVELSE : Skifte eft. Anne Marie Larsdatter

MYNDIGHED : Krogerup Gods Skifteprotk. 1751-1806 fol: 173
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Anne Marie Larsdatter 169
Skifte, ARVINGER :
Mogens Hansen 168
Hans Mogensen E168
Maren Mogensdatter F169
Ane Catarine Mogensdatter G169
Jens Mogensen 84
Skifte, ANDRE PERSONER :
Hans Davidsen F168INDHOLD :
--------'96
Krogerup Gods Skifteprotokol 1751-1806 fol: 173

Anno 1780 (82), den 13de july mødte jeg underskrevne paa det Høyvelbaarne Herskabs vegne til Kraagerup med tiltagne 2de mænd navnlig:
Niels Jørgensen gaardmand i Tibberup og
Peder Jensen i Humlebech
Udi Humlebech i stærvboet for at registrere og vurdere hvad som her i boen forefindes efter ved døden afgangne huusmand Mogens Hansens afdøde hustrue, Anne Marie Larsdatter, saa var og her tilstæde paa børnenes vegne som deris morbroder Hans Pedersen og Anders Hansen begge boendes her i Humlebech, og er da forrettet som følger.

I Stuen
1 fyrre bord 1, -, -
2 fyrre bænke -, 1, -
1 lidet fyrrebord -, 2, -
1 fyrreskab 1, -, -
1 gl. fyrre bænk -, 1, -
2 gl. stoele -, -, 8
2 mæsing lysestager -, 3, -
1 fyrre kiste uden laas 1, -, -
1 gl. fyrre bænk -, -, 4
1 jern kackelovn 6, 4, -
1 sængested med blaaternet omhæng 2, 4, -
1 blaastribet linnet underdyne -, 3, -
1 blaastribet ditto -, 4, -
2 blaastribet hovedpuder 1, 1, -
1 blaae ternet overdyne 1, 4, -
2 do hovedpuder -, 4, -
1 par blaar lærrets lagner 1, 2, -
1 sængested med blaaternet omhæng 3, 2, -
1 blaae stribet underdyne 1, 2, -
1 do rødstribet 1, -, -
2 hovedpuder 1, 1, -
1 do -, 1, 8
1 blaastribet overdyne 1, 3, -
1 par blaar lærrets lagner 1, 2, -
2 hampe rocker 1, 4, -
1 hør rok -, 2, -
1 2 lispund bismer 1, -, -
1 thiin kruus -, 3, -
1 par blaar lærrets lagner 1, 2, -
2 par do 2, -, -
1 gl. bord dug -, 2, -
3 stk. ditto -, 4, -
1 pude vaar -, -, 8
1 lidet speil -, -, 4

I den anden Stue
1 bord -, 4, -
1 skab 1, 2, -
1 madskab 1, -, -
1 skab med 2 dørre 1, -, -
1 jern kackelovn 6, -, -
1 tabolet -, 1, 8
1 stand sængested -, 2, -
1 rødstribet underdyne -, 2, -
1 brun stribet -, 2, -
2 hovedpuder 1, 1, -
1 graaestribet dyne -, 4, -
1 par blaar lærrets lagner 1, 2, -
1 halv tønde -, 1, 8
1 gryn bytte -, 1, -
1 kaaber kiædel 21 pund 5, 1, 8
1 thee kiædel 1, 1, -
1 mæsing kiædel 1, -, -
2 mindre do -, 5, -
2 mindre do -, 2, 8
3 træe foeder 1, -, -
1 pande jern 1 rist 1, -, -
1 haand qværn 1, -, -
3 øll kar -, 3, -
1 hackebrætt -, 1, 8
2 salt halv tønder -, 2, -
1 øll tønde -, 1, 8
2 øxer -, 2, -
2 gryn sold -, 2, -
1 sælle -, 1, 8
1 gryn kurv -, -, 8
1 dege trug -, 3, -
1 heyle -, 1, 8
1 spand og streppe -, -, 8
1 haspe 1 garn vinde -, -, 8
2 deefte truge -, -, 6
2 ballier -, 1, -
1 soe med 4 grisse 2, -, -
2 stk do a 1 rd. er 2, -, -
1 hucke øxe -, 1, 8

Fiske Redskaber
1 baad med sit fulde behør 30, -, -
1 do ældre 6, -, -
2de dræcke og 1 falle kloe 3, -, -
30 stk ruuser a 15 mk. 75, -, -
7 stk nye ruuser 7, -, -
1/3 part i et baandgarn 10, -, -
2 parter i et hornfiskegarn 1, 3, -
4 gl. makreel garn 1, 2, -
1 nyet ditto 2, 3, -
12 smaae garn a stk. 4 mk. 8, -, -
12 trug næring a stk. 1 rd. 12, -, -
1 do 1, -, -
3 sille garn a 4 mk. 2, -, -
2 nye boodsmeed 2, -, -
100 stk. nye kroger 1, 1, -
3 stk. gl. sæcke -, 2, -
2 meel kurve -, 2, -
__________________
Summa ialt 234, 5, 6

Da nu efter forespørgsel blev svaret at aldeles icke vare meere som tilhørte dette stærvboe, end det som anført er og altsaa er denne forretning sluttet indtil videre paafølgende.
Datum stærvboet ut supra.
paa børnenes vegne enkemanden
Hans HPS Pedersen Anders AHS Hansen Mogens Hansen


Krogerup Gods Skifteprotokol 1751-1806 fol: 174

Anno 1782 den 13de decembr. mødte paa det Høyvelbaarne Herskabs vegne til Kraagerup, jeg underskrevne med tiltagen 2de vurderings mænd som boen forhen havde vurderet, nemlig.
Niels Jørgensen gaardmand i Tibberup og
Peder Jensen huusmand i Humlebech, for at skifte og deele efter forhen afgangne Anne Maria Larsdatter, imellem hendes efterladte mand Mogens Hansen paa den eene side, og deres tilsammen auvlede børn paa den anden side nemlig.

1 søn Hans Mogensen myndig

1 datter Maren gift med fiskehandler Hans Davidsen i Kiøbenhavn

1 datter Anne Catrine 22 aar hiemme hos faderen

1 søn Jens Mogensen 15 aar ligesaa hos faderen

Alt efter foregaaende lovlig tillysning ved det Cronborgske Rytter Districts Birketing, ved dette skifte var foruden enkemanden og ovennævnte tilstædeværende, paa de umyndige børns vegne Hans Pedersen og Jørgen Jørgensen begge boende i Humlebech og er da med skiftet fortfaret som følger, først blev den forhendte holdte registrering og vurderings forretning ord til andet oplæst og forespurdt om der var noget mere som burde eller kunde komme dette stervboe tilgode, hvorpaa i alles nærværelse af enkemanden blev svaret ney, altsaa udføres fornævnte registrerings
summa 234, 5, 6

Dernæst anføres boets giæld og besværing saaledes

1) Huusets brøstfældighed
Stue længden til gaden kand istandsættes for 2, -, -
ditto til enden 4, -, -
2 fag fiske huus a 2 rd. 4, -, -

2) Herskabets Pretentioner
Huuspenge for et aar til martiny 1781 6, -, -
Dito for 1782 6, -, -
½ deel i fiskestader for 1782 10, -, -

3) Bortskyldig Giæld
til Herskabet efter obligation 40 rd. derpaa
har tilgode efter regning 17 rd. 5 mk.
igien skyldig 22, 1, -

Fremstoed Kroemanden og fordrede laante penge
som med enkemandens og børnenes samtykke
blev tilstaaet 40, -, -

Nok blev tilstaaet efter fordring at være
skyldig til Hans Nielsen paa Espergierde
efter beviis 10, -, -

Til Søren Nielsen i Daugløche 5, -, -

Rasmus Nielsen i Langstrup 20, -, -

Til hørkræmmer Møller for hamp og hør 10, -, -

Begravelsens bekostning blev angivet af
enkemanden at have kostet 20 rd. hvor imod
hand fordrede sin begravelse lige derimod med 20, -, -

Skiftets Bekostning 7, 1, 8
______________
Er boets fulde besvær 166, 1, 8

Igien som bliver at deele imellem enkemanden og børnene
68, 3, 14
Mogens Hansen tilkommer det halve 34, 1, 5
Den øvrige halve deel imellem de 5 børn der af
2 broder loder
sønnen Hans Mogensen tilkommer 9, 4, 13 3/7
sønnen Jens Mogensen 9, 4, 13 3/7
datteren Maren 4, 5, 6 5,7
ditto Anne Chatrine 4, 5, 6 5/7
ditto Inger Kirstine 4, 5, 6 5/7
er den halve delen 34, 1, 5
_______________
Som udgiør ovenmeldte deelings summa 68, 3, 14

Og da alle tilstædeværende erklærede at være med skiftets behandling vel fornøyet, og sviger sønnen Hans Davidsen fiskehandler i Khavn som ey selv var nærværende en dog hans rætt paa sin kones veigne reserveret efter hans skrivelse af 12te decbr. d.a., de arvelodder som de umyndige er tilfaldne bliver ved skifteforvalterens samtykke i boen hos enkemanden Mogens Hansen indestaaende under begge formyndernes opsigt uden renters erlæggelse da børnene daglig behøver hielp til opdragelse og er i deres faders huus, altsaa er dette skifte i ald venlig enighed sluttet og til ende bragt, og af vedkommende underskrevet
Datum stervboet ut supra
paa Herskabets vegne
enkemanden H.Lem
Mogens MHS Hansen

som formynder for de umyndige som myndig arving
Hans HPS Pedersen Jørgen Jørgensen Hans Mogensen

paa den fraværende arvings vegne
Anders Hansen
Billede

Maren blev gift med Hans Davidsen i 1780. (Hans Davidsen blev født i 1750 i København ?.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia